Lựa chọn phương pháp dự đoán giá dầu thô theo quý tại petrovietnam

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=287
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 09-06-2014
  • Sửa xong: 20-07-2014
  • Chấp nhận: 30-07-2014
  • Ngày đăng: 30-07-2014
Lượt xem: 1358
Lượt tải: 380
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 37
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Dự đoán giá dầu thô có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ; nó cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của một Công ty dầu khí. Có nhiều phương pháp dự đoán giá dầu thô dài hạn và ngắn hạn. Trong dự đoán ngắn hạn: theo năm, quý, tháng, tuần thì dự đoán theo quý có một ý nghĩa quan trọng trong lập và thực hiện kế hoạch sản xuất và tiêu dùng. Song dự đoán có sai số, nên phải lựa chọn phương pháp dự đoán có sai số nhỏ nhất. Bài báo đã trình bày các phương pháp dự đoán như ARIMA, ARCH, GARCH, và ANN,… Qua tính toán, kết luận là phương pháp dự đoán ANN có sai số dự đoán là nhỏ nhất, có thể áp dụng ở PetroVietnam, áp dụng cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (BSR) là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn của dự đoán giá dầu thô, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch, tiêu thụ cả ở trong và ngoài nước. Dự đoán giá dầu thô theo quý là một vấn đề kinh tế, có tính nhạy cảm cao, nó phức tạp và nhất là chịu nhiều nhân tố ảnh hưởng nên cần nghiên cứu và hoàn thiện thêm

Trích dẫn
Nguyễn Đức Thành, 2014. Lựa chọn phương pháp dự đoán giá dầu thô theo quý tại petrovietnam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 47.

Các bài báo khác