Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại nhiễu môi trường phục vụ xử lý phân tích số liệu địa chấn tự nhiên

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=278
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
    2 Trường Đại học Đồng Tế, Thượng Hải, Trung Quốc

  • Nhận bài: 12-05-2014
  • Sửa xong: 11-07-2014
  • Chấp nhận: 30-07-2014
  • Ngày đăng: 30-07-2014
Lượt xem: 1520
Lượt tải: 482
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 48
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo giới thiệu, xử lý và phân tích các loại nhiễu địa chấn đặc biệt là nhiễu vi địa chấn trong quá trình xử lý số liệu động đất. Từ các kết quả phân tích đã đưa ra những đánh giá ảnh hưởng của nhiễu do sóng biển có chu kỳ (1- 20)s đối với các trạm địa chấn đặt gần bờ biển và nhiễu do hoạt động của con người có chu kỳ nhỏ hơn 1s đối với các trạm đặt gần nơi dân cư sinh sống. Bài báo cũng nêu nên tính cấp thiết của việc nghiên cứu động đất trên lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở đề tài hợp tác giữa Trường Đại học Mỏ Địa chất và Trường Đại học Đồng Tế Thượng Hải, lắp đặt trạm, vận hành, xử lý số liệu động đất tự nhiên

Trích dẫn
Lê Khánh Phồn, Trần Danh Hùng, Lê Bá Mạnh, Ting Yang và Mei Xue, 2014. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại nhiễu môi trường phục vụ xử lý phân tích số liệu địa chấn tự nhiên, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 47.