Hiện trạng và phương án cải tạo hệ thống thông gió mỏ than hà lầm

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=247
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 04-03-2013
  • Sửa xong: 20-04-2013
  • Chấp nhận: 30-04-2013
  • Ngày đăng: 30-04-2013
Lượt xem: 1482
Lượt tải: 403
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 40
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Thông gió mỏ đóng một vai trò quan trọng trong khai thác hầm lò, đặc biệt là những mỏ khai thác ở những độ sâu lớn. Mỏ than Hà Lầm là một trong những mỏ khai thác ở độ sâu lớn và đang tiếp tục có xu hướng khai thác xuống sâu hơn nữa, nên vấn đề thông gió cần thiết phải được quan tâm sâu sắc. Bài báo đã phân tích và đánh giá hiện trạng của hệ thống thông gió mỏ than Hà Lầm. Từ đó đề xuất biện pháp cải tạo hệ thống thông gió một cách phù hợp nhất, nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí cho công tác thông gió mỏ

Trích dẫn
Nguyễn Cao Khải, Trần Xuân Hà và Nguyễn Văn Thịnh, 2013. Hiện trạng và phương án cải tạo hệ thống thông gió mỏ than hà lầm, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 42.