Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng sử dụng tro trấu, tro rơm rạ trong cải tạo đất ở Việt Nam

 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  2 Nhóm nghiên cứu Địa chất công trình và Địa môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 05-10-2023
 • Sửa xong: 13-01-2024
 • Chấp nhận: 28-01-2023
 • Ngày đăng: 01-02-2024
Trang: 58 - 65
Lượt xem: 260
Lượt tải: 5
Yêu thích: , Số lượt: 0
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Tro trấu, tro rơm rạ là những phế thải nông nghiệp phổ biến ở các quốc gia đang phát triển. Hiện nay, việc tận dụng các phế thải này trong lĩnh vực xây dựng như cải tạo đất, sản xuất bê tông xi măng đang là một xu thế ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, với sản lượng lúa hơn 40 triệu tấn/năm có thể tạo ra hàng triệu tấn tro trấu và tro rơm rạ. Đây chính là nguồn vật liệu sẵn có và giá thành rẻ. Bài báo tập trung nghiên cứu, đánh giá tiềm năng sử dụng tro trấu, tro rơm rạ trong cải tạo đất ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tro rơm rạ và tro trấu là những vật liệu có hoạt tính pozzolan cao. Các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam đã chỉ ra tro trấu và tro rơm rạ không chỉ cải tạo một số tính chất vật lý, cơ học của đất mà còn có thể thay thế một phần lượng chất kết dính. Việt Nam phân bố nhiều loại đất có thành phần và tính chất đặc biệt, nên việc cải tạo chúng trước khi xây dựng là rất cần thiết. Trong đó, cải tạo đất bằng chất kết dính xi măng là một trong những phương pháp phổ biến. Vì vậy, tro trấu và tro rơm rạ có tiềm năng lớn để kết hợp với xi măng trong cải tạo đất ở Việt Nam. Việc tận dụng các phế thải này không chỉ giúp giảm tác động tiêu cực do nó gây ra với môi trường mà còn giúp nâng cao chất lượng công trình và giảm giá thành xây dựng.

Trích dẫn
Nguyễn Thành Dương ., Phạm Thị Ngọc Hà, Tạ Thị Toán và Võ Thị Công Chính, 2024. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng sử dụng tro trấu, tro rơm rạ trong cải tạo đất ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 65, kỳ 1, tr. 58-65.
Tài liệu tham khảo

Ali, F. H. (1992). Stabilization of a residual soil. Soils and Foundations 32, 178-185.

Ali, F. H., Adnan, A., Choy, C. K. (1992). Use of rice husk ash to enhance lime treatment of soil. Canadian Geotechnical Journal 29, 843-852.

Amin, M., Tayeh, B. A., Kandil, M. A., Agwa, I. S., Abdelmagied, M. F. (2022). Effect of rice straw ash and palm leaf ash on the properties of ultrahigh-performance concrete. Case Studies in Construction Materials 17, e01266.

Anburuvel, A., Sathiparan, N., Dhananjaya, G. M. A., Anuruththan, A. (2023). Characteristic evaluation of geopolymer based lateritic soil stabilization enriched with eggshell ash and rice husk ash for road construction: An experimental investigation. Construction and Building Materials 387, 131659.

Anupam, A. K., Kumar, P., Ransinchung, G. D. (2013). Use of various agricultural and industrial waste materials in road construction. Procedia-Social and Behavioral Sciences 104, 264-273.

Anwar Hossain, K. M. (2011). Stabilized soils incorporating combinations of rice husk ash and cement kiln dust. Journal of Materials in Civil Engineering 23, 1320-1327.

Attah, I. C., Etim, R. K., Usanga, I. N. (2021). Potentials of cement kiln dust and rice husk ash blend on strength of tropical soil for sustainable road construction material. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 012072.

Barwar, A., Chandrappa, A. K., Sahoo, Umesh.C. (2022). Laboratory investigations on stabilization of weak clay soil using rice husk ash and cement. Innov. Infrastruct. Solut. 7, 327.

Basha, E. A., Hashim, R., Mahmud, H. B., Muntohar, A. S. (2005). Stabilization of residual soil with rice husk ash and cement. Construction and Building Materials 19, 448-453.

Behak, L. (2017). Soil Stabilization with Rice Husk Ash. Chapter 3 in Rice-Technology and Production.

Bùi, V. Đ. (2020). Nghiên cứu sử dụng một số chất thải rắn công nghiệp (bột đá công nghiệp, bột thủy tinh nghiền, bột nghiền từ gạch men và gốm sứ) làm chất kết dính kiềm hoạt hóa geopolymer để gia cường đất lateritic phục vụ xây dựng công trình. Đề tài KHCN cấp Bộ

Brooks, R. M. (2009). Soil stabilization with fly ash and rice husk ash. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences 1, 209-217.

Chen, R., Congress, S. S. C., Cai, G., Duan, W., Liu, S. (2021). Sustainable utilization of biomass waste-rice husk ash as a new solidified material of soil in geotechnical engineering: A review. Construction and Building Materials 292, 123219.

Chenpei (2014). Effect of rice husk pretreatment on rice husk ash. Doctoral thesis at Harbin Industrial University.

Domphoeun, R., Eisazadeh, A. (2024). Flexural and Shear Strength Properties of Laterite Soil Stabilized with Rice Husk Ash, Coir Fiber, and Lime. Transp. Infrastruct. Geotech.

Duong, N. T. (2022a). Effect of rice husk ash on physical properties of soft soil. International Journal of Environment and Waste Management 30, 191.202.

Duong, N. T. (2022b). Effect of rice husk ash on unconfined compressive strength of soil-cement admixture. Suranaree Journal of Science and Technology 29, 1-9.

Duong, N. T., Nguyen, N. T., Pham, H. N. T., Phung, H. H., Van Nguyen, H. (2020). Rice husk ash and its utilization in soil improvement: An overview. Journal of Mining and Earth Sciences 61, 1-11.

Duong, N. T., Son, B. T., Nu, N. T. (2022). Possibility of replacing cement with rice husk ash in soft soil improvement using soil-cement column. Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất and tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2022) 133-139.

El-Sayed, M. A., El-Samni, T. M. (2006). Physical and chemical properties of rice straw ash and its effect on the cement paste produced from different cement types. Journal of King Saud University-Engineering Sciences 19, 21-29.

Gidebo, F. A., Yasuhara, H., Kinoshita, N. (2023). Stabilization of expansive soil with agricultural waste additives: a review. Geo-Engineering 14, 14.

Hidalgo, S., Soriano, L., Monzó, J., Payá, J., Font, A., Borrachero, M. V. (2021). Evaluation of rice straw ash as a pozzolan addition in cementitious mixtures. Applied Sciences 11, 773.

http://surl.li/pgnbz (ngày truy cập: 14/1/2023).

https://shorturl.at/fswDZ (ngày truy cập: 14/1/ 2023).

Jeng, S. L., Zainuddin, A. M., Sharifah, R. W. A,, Haslenda, H. (2012). A review on utilisation of biomass from rice industry as a source of renewable energy. Renew Sust Energ Rev 16:3084–3094

Jiang, X., Huang, Z., Ma, F., Luo, X. (2019). Analysis of strength development and soil-water characteristics of rice husk ash-lime stabilized soft soil. Materials 12, 3873.

Jongpradist, P., Homtragoon, W., Sukkarak, R., Kongkitkul, W., Jamsawang, P. (2018). Efficiency of rice husk ash as cementitious material in high-strength cement-admixed clay. Advances in Civil Engineering 2018.

Kang, S. H., Hong, S. G., Moon, J. (2019). The use of rice husk ash as reactive filler in ultra-high performance concrete. Cement and Concrete Research 115, 389-400.

Karatai, T. R., Kaluli, J. W., Kabubo, C., Thiong’o, G. (2016). Soil stabilization using rice husk ash and natural lime as an alternative to cutting and filling in road construction. Journal of Construction Engineering and Management 143, 04016127.

Kumar, S., Singh, R. P., Paswan, S. K. (2022). Strength and Impact of Rice Husk Ash on Expansive Soil by Using Soil Stabilization. Advances in Geo-Science and Geo-Structures, Lecture Notes in Civil Engineering. Springer Singapore, Singapore, 73-80.

Liu, Y., Chang, C. W., Namdar, A., She, Y., Lin, C. H., Yuan, X., Yang, Q. (2019). Stabilization of expansive soil using cementing material from rice husk ash and calcium carbide residue. Construction and Building Materials 221, 1-11.

Liu, Z., Xu, A., Long, B. (2011). Energy from combustion of rice straw: status and challenges to China. Energy and Power Engineering 3, 325.

Mareeswaran, M., Suryaprakash, T., Srinivas, N. T., Rathnavelu, P. (2023). An investigation on agricultural wastes as soil stabilizers. Materials Today: Proceedings.

Medina, C. L., Bosque, I., Frias, M. (2018). Desin and characteristics of ternary cements containing rice husk ash and fly ash. Construction and Building Materials 187, 65-76

Muntohar, A. S., Widianti, A., Hartono, E., Diana, W. (2013). Engineering Properties of Silty Soil Stabilized with Lime and Rice Husk Ash and Reinforced with Waste Plastic Fiber. J. Mater. Civ. Eng. 25, 1260-1270.

Nasiri, M., Lotfalian, M., Modarres, A., Wu, W. (2016). Optimum utilization of rice husk ash for stabilization of sub-base materials in construction and repair project of forest roads. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering 37, 333-343.

Nguyễn H. N. (2021). Nghiên cứu cải tạo đất Bazan bằng hỗn hợp Puzolan - xi măng - vôi làm tường nghiêng chống thấm đập đất vùng Tây Nguyên. Luận án Tiến sĩ kỹ thuật.

Nguyễn T. T., Đỗ M. T. (2008). Vai trò của phụ gia tro trấu trong cải tạo đất sét pha amQ22-3 phân bố ở Cần Thơ bằng chất kết dính vô cơ. Tuyển

tập báo cáo HNKH lần thứ 18, trường Đại học Mỏ-Địa chất, Quyển 2, 88-94.

Nguyễn T. T., Tống T. K. (2023). Nghiên cứu khảo sát khả năng xử lý phế thải rơm rạ làm phụ gia khoáng cho xi măng. Tạp chí xây dựng 02.2023, 66-72.

Nguyen, T. N., Le, A. T., Nguyen, M. T. (2017). Factors influencing strength development in soft soil clay mixed rice husk ash based geopolymer. Advanced Experimental Mechanics 2, 153-158.

Nụ, N. T. (2014). Nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long phục vụ xử lý nền đường. Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Okonkwo, U. N., Ekeoma, E. C., Ndem, H. E. (2023). Exponential Logarithmic Models for Strength Properties of Lateritic Soil Treated with Cement and Rice Husk Ash as Pavement of Low-Cost Roads. Int. J. Pavement Res. Technol. 16, 333-342.

Ouyang, D. (2003). Microstructure and chemical activity of rice husk ash burned at low temperature. Journal of the Chinese Ceramic Society 31, 1121-1124.

Pandey, A., Kumar, B., (2020). A comprehensive investigation on application of microsilica and rice straw ash in rigid pavement. Construction and Building Materials 252, 119053

Pandey, A., Kumar, B. (2019). Effects of rice straw ash and micro silica on mechanical properties of pavement quality concrete. Journal of Building Engineering 26, 100889

Pham, V. P., Tran, V. T. (2020). Rice Husk Ash Burnt in Simple Conditions for Soil Stabilization, in: Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development. Springer, pp. 717-721.

Phan, V. T. A., Nguyen, V. L., Tran, H. B., Le, V. B. (2023). Potential Usage of Rice Husk Ash-Cement Based Soil in Subbase and Base Courses in Road Construction. International Journal of Integrated Engineering 15, 299-309.

Phuc, T. T., Giao, P. H. (2020). Geotechnical Properties of Hai Phong and Ninh Binh Clays in the Red River Delta. Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development. Springer, 751-758.

Pushpakumara, B. H. J., Mendis, W. S. W. (2022). Suitability of Rice Husk Ash (RHA) with lime as a soil stabilizer in geotechnical applications. Geo-Engineering 13, 4.

Rahgozar, M. A., Saberian, M., Li, J. (2018). Soil stabilization with non-conventional eco-friendly agricultural waste materials: An experimental study. Transportation Geotechnics 14, 52-60.

Rahman, M. A. (1987). Effects of cement-rice husk ash mixtures on geotechnical properties of lateritic soils. Soils and Foundations 27, 61-65.

Rahman, Z. A., Ashari, H. A., Sahibin, A. R., Tukimat, L., Razi, I. W. M. (2014). Effect of rice husk ash addition on geotechnical characteristics of treated residual soil. American-Eurasian J. Agric. and Environ. Sci., 14 (12), 1368-1377.

Reis, J. B., Pelisser, G., Levandoski, W. M. K., Ferrazzo, S. T., Mota, J. D., Silveira, A. A., Korf, E. P. (2022). Experimental investigation of binder based on rice husk ash and eggshell lime on soil stabilization under acidic attack. Scientific Reports 12, 7542.

Roselló, J., Soriano, L., Santamarina, M. P., Akasaki, J. L., Monzó, J., Payá, J. (2017). Rice straw ash: A potential pozzolan supplementary material for cementing systems. Industrial Crops and Products 103, 39-50.

Sabat, A. K., Mohanta, S., Swain, S. (2015). Effect of moulding water content on geotechnical properties of rice straw ash stabilized expansive soil. ARPN J. Eng. Appl. Sci 10, 10427-10432.

Sani, J. E., Yohanna, P., Chukwujama, I. A. (2020). Effect of rice husk ash admixed with treated sisal fibre on properties of lateritic soil as a road construction material. Journal of King Saud University-Engineering Sciences 32, 11-18.

Sharma, R. S., Phanikumar, B. R., Rao, B. V. (2008). Engineering behavior of a remolded expansive clay blended with lime, calcium chloride, and rice-husk ash. Journal of Materials in Civil Engineering 20, 509-515.

Singh, B. (2018). Rice husk ash, in: Waste and Supplementary Cementitious Materials in Concrete, 417-460.

Singh, G., Kumar, R., Sharma, A. (2023). Strength improvement of local clayey soil using rice husk ash and polypropylene fiber. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing.

Singhai, A. K., Singh, S. S. (2014). Laboratory study on soil stabilization using fly ash and rice husk ash. International Journal of Research in Engineering and Technology 2319-1163.

Sukkarak, R., Thangjaroensuk, B., Jongpradist, P. (2022). Evaluation of fly ash and rice husk ash on the unconfined compressive strength of the compacted cement treated lateritic soil. Suranaree Journal of Science and Technology 29.

Talib, M. A., Zainorabidin, A., Pakir, F., Yusof, Z. M., Basri, K., Salikin, A. (2023). Stabilization of Batu Pahat peat by using rice husk ash (RHA). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, p. 012041.

TCVN 10379:2014. Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ: Thi công và nghiệm thu.

Tesanasin, T., Suksiripattanapong, C., Kuasakul, T., Thongkhwan, T., Tabyang, W., Thumrongvut, J., Keawsawasvong, S. (2023). Comparison Between Cement-Rice Husk Ash and Cement-Rice Husk Ash One-Part Geopolymer for Stabilized Soft Clay as Deep Mixing Material. Transp. Infrastruct. Geotech.

Van Hung, N., Maguyon-Detras, M. C., Migo, M. V., Quilloy, R., Balingbing, C., Chivenge, P., Gummert, M. (2020). Rice straw overview: availability, properties, and management practices. Sustainable Rice Straw Management 1-13.

Vũ, N. B. (2018). Nghiên cứu ảnh hưởng đặc tính xây dựng của đất loại sét yếu vùng đông bằng sông Cửu Long đến chất lượng gia cố nền bằng xi măng kết hợp với phụ gia trong xây dựng công trình. Luận án Tiến sỹ kỹ thuật.

Wang, S., Song, X., Wei, M., Liu, W., Wang, X., Ke, Y., Tao, T. (2021). Strength characteristics and microstructure evolution of cemented tailings backfill with rice straw ash as an alternative binder. Construction and Building Materials 297, 123780.

Wibowo, D. E., Ramadhan, D. A., Prayuda, H. (2023). Soil stabilization using rice husk ash and cement for pavement subgrade materials. Revista de la construcción 22, 192-202.

Yoobanpot, N., Jamsawang, P. (2014). Effect of cement replacement by rice husk ash on soft soil stabilization. Kasetsart Journal-Natural Science 48, 323-332.

Zivari, A., Siavoshnia, M., Rezaei, H. (2023). Effect of lime-rice husk ash on geotechnical properties of loess soil in Golestan province, Iran. Geo-Engineering 14, 20.

Các bài báo khác