Đặc điểm địa chất bể Phú Khánh dựa trên những kết quả minh giải địa chất - Địa vật lý mới

 • Cơ quan:

  1 Viện Dầu khí Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam
  2 VPI-Lab, Viện Dầu khí Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 26-09-2023
 • Sửa xong: 22-11-2023
 • Chấp nhận: 15-12-2023
 • Ngày đăng: 01-02-2024
Trang: 1 - 9
Lượt xem: 784
Lượt tải: 33
Yêu thích: , Số lượt: 0
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bể Phú Khánh là một bể trầm tích Đệ Tam nằm ở vùng nước sâu kế cận thềm lục địa miền Trung Việt Nam, được bắt đầu hình thành từ Eocen(?)/Oligocen cho đến Đệ Tứ. Khu vực này trước đây mới chỉ được nghiên cứu một cách sơ lược dựa trên tài liệu từ - trọng lực vệ tinh và một số tuyến địa chấn 2D. Trong bài báo này, tập thể tác giả tổng hợp những số liệu minh giải mới gần đây để cập nhật những kết quả nghiên cứu về cấu trúc-kiến tạo và lịch sử phát triển địa chất bể Phú Khánh phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí. Những kết quả mới cho thấy bể Phú Khánh được hình thành theo cơ chế tách giãn kiểu rift với phần lớn nằm ở trũng trung tâm, được khống chế bởi 4 hệ thống đứt gãy chính gồm: hệ thống tây bắc – đông nam, hệ thống đông bắc – tây nam, hệ thống á kinh tuyến và kém hoạt động hơn là hệ thống đứt gãy á vĩ tuyến. Quá trình tiến hóa của bể trải qua 4 pha biến dạng kiến tạo khác nhau dựa theo các thay đổi về chế độ địa động lực và hoạt động kiến tạo gồm: (i) Pha tạo mặt san bằng Paleocen, (ii) Pha tách giãn tạo rift (Eocen?/Oligocen-Miocen sớm, (iii) Pha sụt lún nhiệt Miocen giữa và cuối cùng là (iv) Pha tạo thềm Miocen muộn-Đệ Tứ. Tuy nhiên, vấn đề định tuổi Eocen ở đáy bể cho đến nay vẫn còn chưa được làm sáng tỏ do thiếu các giếng khoan sâu xuyên qua được vùng sâu nhất của bể.

Trích dẫn
Hoàng Văn Long, Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Quang Tuấn, Ngô Thị Vân Anh, Mai Hoàng Đảm, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Phùng Thị Lan Phương, Hồ Thị Thành và Trần Thị Hưởng, 2024. Đặc điểm địa chất bể Phú Khánh dựa trên những kết quả minh giải địa chất - Địa vật lý mới, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 65, kỳ 1, tr. 1-9.
Tài liệu tham khảo

Bùi, H. H., Phùng, T. L. P., Hoàng, V. L., Nguyễn, T. T. L., Ngô, T. V. A., Nguyễn, H. A., Trần, T. H., Mai, H. Đ. và Hồ, T. T. (2023). Tổng hợp, hệ thống hóa và đánh giá các kết quả nghiên cứu Địa chất - Địa vật lý và tiềm năng dầu khí đã thực hiện ở bể Phú Khánh. Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam: 217.

Chungkha, P. (2004). Phu Khanh Basin, a Frontier Deepwater Basin in Vietnam. PGCE 2004, European Association of Geoscientists and Engineers.

Dung, T., N. Tran, V. N. Chu và T. H. T. Nguyen (2019). Evolution of Geological Structural and Sedimentary Environment Change in Miocene of Phu Khanh Basin. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 35(1).

Fyhn, M. B. W., Nielsen, L. H., Boldreel, L. O. (2009). Geological evolution, regional perspectives and hydrocarbon potential of the northwest Phu Khanh Basin, offshore Central Vietnam. Marine and Petroleum Geology, 26, 1–24.

Lê, V. C., Hoàng, N. Đ., Trần, V. T. và Nguyễn, Q. T. (2019). Cơ chế hình thành và các kiểu bể trầm tích Kainozoi Việt Nam. Địa chất và Tài nguyên Dầu khí Việt Nam. Nguyễn Hiệp, Ngô Thường San, Hoàng Ngọc Đang và nnk., Hà Nội, Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật: 129-160.

Ngô,T.S., Lê,V.T., Cù,M.H., Trần,V.T. (2019). Kiến tạo Việt Nam trong khung cấu trúc Đông Nam Á. Địa chất và Tài nguyên Dầu khí Việt Nam. Nguyễn Hiệp, Ngô Thường San, Hoàng Ngọc Đang và nnk., Hà Nội, Việt Nam, Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật: 73-128.

Nguyen, H. X. and Nguyen, T. T. T. (2021). Distribution of Present Heat Flow in the Phu Khanh Basin, Offshore Vietnam" VNUHCM Journal of Engineering and Technology, 4(SI3): SI184-SI192.

Nguyễn,M.H., Nguyễn,T.H., Nguyễn,V.P., Nguyễn,Q.H., Phạm,T.C., Tống,D.C., Nguyễn,T.T.L., Đỗ,M.T., Lê,H.N., Nguyễn,T.L., Hoàng,T.L., Phùng,V.P. và Nguyễn,T.Q. (2009). Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí bể Phú Khánh trên cơ sở tài liệu địa chất, địa vật lý, khoan thăm

dò tới tháng 12 năm 2009. Hà Nội, Viện dầu khí Việt Nam: 118.

Nguyễn, T. T., Hoàng, V. L., Nguyễn, T. H., Nguyễn, D. L., Đào, N. H., Nguyễn, Q. T., Bùi, H. H., Bùi, Q. H., Vũ, Đ. T., Văn, T. H., Ngô, T. V. A., Phạm, N. H., Nguyễn, T. H., Nguyễn, M. H., Cao, Đ. T., Dương, V. T., Nguyễn, M. L., Phan, T. H., Trần, D. H., Kiều, D. T. và Phạm, N. S. (2022). Báo cáo công tác thành lập bản đồ cấu trúc địa chất vùng biển và Hải đảo Việt nam trên cơ sở tài liệu Địa vật lý thu thập. Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam: 132.

Nielsen, L. H. và Abatzis, I. (2004). Petroleum potential of sedimentary basins in Vietnam: long-term geoscientific co-operation with the Vietnam Petroleum Institute. GEUS Bulletin, 4: 97-100.

Trần,N.T., Nguyễn,H.M., Nguyễn,T.H. và Nguyễn,A.Đ. (2019). Bể trầm tích Phú Khánh và Tài nguyên Dầu khí. Địa chất và tài nguyên Dầu khí Việt Nam. Nguyễn Hiệp, Ngô Thường San, Hoàng Ngọc Đang và nnk., Hà Nội, Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật: 283-318.

Trần,T.D. và Chu,V.N. (2016). Cơ chế hình thành bể Phú Khánh. Tạp chí Các khoa học Trái đất và Môi trường, Trường ĐH. Quốc gia Hà Nội 32(2S): 59-68.