Nghiên cứu giải pháp nâng cao sản lượng khai thác giếng C-2P mỏ X, Block 09-2

 • Cơ quan:

  1 Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Hà Nội, Việt Nam
  2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 04-05-2023
 • Sửa xong: 06-09-2023
 • Chấp nhận: 30-09-2023
 • Ngày đăng: 31-10-2023
Trang: 94 - 108
Lượt xem: 596
Lượt tải: 11
Yêu thích: , Số lượt: 0
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Giếng C-2P được đưa vào khai thác từ tháng 7/2008, lưu lượng ban đầu đạt 3.000 thùng/ngày. Sau thời gian khai thác, giai đoạn từ năm 2017-2018, do áp suất vỉa suy giảm, giếng gặp nhiều khó khăn trong quá trình gọi dòng mở lại giếng. Tháng 11/2018, khi đưa giếng C-5PST2 vào khai thác, giếng C-2P không cho dòng bằng khai thác tự nhiên. Mặc dù đã tiến hành gọi dòng nhiều lần nhưng giếng vẫn không cho dòng. Nguyên nhân chính là do áp suất vỉa suy giảm, không đủ năng lượng để đẩy toàn bộ chất lưu trong lòng giếng lên bề mặt sau mỗi lần đóng giếng/đóng mỏ. Kết quả nghiên cứu mô hình dòng chảy trong giếng cho thấy, ở điều kiện áp suất vỉa 3.000 psi, áp suất miệng 950 psi, giếng không cho dòng. Thêm vào đó, từ kết quả nghiên cứu mô hình dòng chảy trong giếng cho thấy, ở điều kiện áp suất vỉa 3.000 psi, áp dụng bơm gaslift với lưu lượng 1,0 triệu bộ khối khí/ngày, độ sâu đặt van gaslift ở 3.030 mTVD, giếng cho dòng. Việc bơm gaslift liên tục giúp duy trì khai thác của giếng trong trường hợp áp suất vỉa giảm xuống thấp hơn, thậm chí xuống 2.000 psi. Khi áp suất vỉa suy giảm thấp hơn, cần hạ sâu van gaslift để tiếp tục gọi dòng giếng và duy trì khai thác giếng. Mặt khác do thiết kế giếng ban đầu không có van gaslift, do đó muốn lắp thêm van gaslift và đưa giếng vào khai thác, cần phải sử dụng bộ ống khai thác phụ (tubing pack off). Việc lắp đặt thêm van nhằm duy trì ổn định và nâng cao sản lượng khai thác giếng là cần thiết và là giải pháp cấp bách để đưa giếng trở lại khai thác. Bài báo trình bày giải pháp để nâng cao sản lượng khai thác của giếng C-2P mỏ X bằng giải pháp lắp đặt và hạ sâu van gaslift thông qua bộ thiết bị tubing pack off. Kết quả áp dụng giải pháp cho thấy, sản lượng khai thác của giếng đã tăng lên đáng kể (0,354 triệu thùng dầu) trong năm đầu tiên áp dụng giải pháp.

Trích dẫn
Đỗ Duy Khoản và Nguyễn Văn Thịnh, 2023. Nghiên cứu giải pháp nâng cao sản lượng khai thác giếng C-2P mỏ X, Block 09-2, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 64, kỳ 5, tr. 94-108.
Tài liệu tham khảo

Lê, P. H. (2006). Cơ sở khoan và khai thác dầu khí, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn, H. N. (2022). Khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift.

Phùng, Đ. T., Dương, D. L., Nguyễn, V. C, Lê B. T. (1999). Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí, NXB Giáo dục.

Abdalsadig, M. A., Nourian, A., Nasr, G. G., and Babaie, M. (2016). Gas lift optimization to improve well performance. International journal of mechanical, aerospace, industrial, mechatronic and manufacturing engineering10(3).

Boyun, G., Xinghui, L., Xuehao, T. (2017). Petroleum Production Engineering. Second Edition. Gulf Professional Publishing. United States.

HVJOC, (2006). Báo cáo Tài nguyên dầu khí tại chỗ RAR mỏ X, Lô 09-2.

 HVJOC, (2007). Báo cáo Cập nhật kế hoạch phát triển mỏ PDP/EDP mỏ X, Lô 09-2.

HVJOC, (2008). Báo cáo hoàn thiện giếng khoan C-2P.

HVJOC, (2021). Báo cáo sửa chữa lắp đặt tubing pack off giếng C-2P.

HVJOC, (2022). Báo cáo Cập nhật kế hoạch phát triển mỏ FDP mỏ X, Lô 09-2.

Bugti, J. A. (2014). Optimization of gas lift system (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Petronas).

James, F. L, Henry, V. N and Mike, R. W. (2008). Gas Well Deliquification. Second Edition. Gulf Drilling Guides.