Xây dựng WebGIS giá đất bằng ArcGIS online và ArcGIS API

 • Cơ quan:

  1 Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  2 Nhóm nghiên cứu “Quản lý đất đai và Công nghệ địa chính phục vụ phát triển bền vững” (MTS), Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 05-06-2023
 • Sửa xong: 05-09-2023
 • Chấp nhận: 29-09-2023
 • Ngày đăng: 31-10-2023
Trang: 17 - 27
Lượt xem: 453
Lượt tải: 13
Yêu thích: , Số lượt: 0
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) giá đất góp phần hoàn thiện CSDL đất đai, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời tăng tính minh bạch trong việc quyết định giá đất, tăng tính liên thông, hiện đại hóa dịch vụ công về đất đai. Tuy nhiên, dữ liệu giá đất trên toàn quốc đến nay vẫn chưa hình thành. Các nghiên cứu và các dự án của Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn đang chủ yếu tập trung xử lý bài toán định giá đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Trên thế giới việc xây dựng hệ thống thông tin giá đất trực tuyến đã được thực hiện trên nền tảng công nghệ WebGIS và đạt được nhiều kết quả tốt. Bài báo này giới thiệu quy trình và kết quả thực nghiệm xây dựng CSDL giá đất tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Các công cụ sử dụng trong nghiên cứu này gồm: ArcGIS Online, ArcGIS API, Microsoft SQL SERVER; dữ liệu không gian giá đất được xây dựng từ dữ liệu không gian địa chính sau khi chuẩn hóa theo Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả thực nghiệm xây dựng Hệ thống thông tin đất đai xác định 4 nhóm người sử dụng gồm: Khách, Thành viên, Quản lý dữ liệu và Quản trị hệ thống. Hệ thống thông tin giá đất được thiết kế dưới dạng một Web-app, cài đặt lên website có địa chỉ: https://giadat.gis-humg.com.

Trích dẫn
Nguyễn Thế Công ., Trần Xuân Miễn . và Phạm Thị Kim Thoa ., 2023. Xây dựng WebGIS giá đất bằng ArcGIS online và ArcGIS API, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 64, kỳ 5, tr. 17-27.
Tài liệu tham khảo

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (2023). Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2023. Nghị quyết về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định kỹ thuật về CSDL đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về quy trình xây dựng CSDL đất đai.

Bùi, N. T. (2019). Sử dụng công cụ giá đất và định giá đất trong quản lý kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật Đất đai 2013.

Bùi, T. Đ. và Trần, T. T. (2023). Quản trị đất đai ở một số nước và giá trị tham khảo cho Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 02+03 (450+451)-T1+2/2023. P99-105.

Bùi, T. C. N. (2021). Bất cập trong vấn đề định giá đất và đề xuất những giải pháp. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. Truy cập tại website: https://tainguyenvamoitruong.vn/ bat-cap-trong-van-de-dinh-gia-dat-va-de-xuat -nhung-giai-phap-cid1608.html.

Công ty cổ phần giải pháp và công nghệ Vietnix (2023). SQL Server là gì? Hướng dẫn cài đặt SQL Server. Truy cập tại website: https://vietnix.vn/sql-server-la-gi/

Châu, H. T. (2020). Hoàn thiện quy định của pháp luật về quy trình xác định giá đất cụ thể. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. Truy cập tại website: http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tin chitiet.-aspx?tintucid=210565.

Chính phủ (2014). Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất.

Chính phủ (2019). Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Đặng, H. V. (2023). Lúng túng định giá đất. Báo điện tử VnExpress. Truy cập tại website: https://vnexpress.net/lung-tung-dinh-gia-dat-4631411.html.

ESRI Việt Nam (2023). ArcGIS online. Truy cập tại website: https://esrivn.com/ArcGIS-online/#.

Ngô, T. L. (2019). Tồn tại, bất cập trong định giá đất, định hướng hoàn thiện. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật Đất đai 2013.

Nguyễn, T. C. và Trần, X. M. (2023). Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Tập 63, kỳ 5 (2023), 37-47.

Nguyễn, T. T. S. (2019). Kinh nghiệm công tác xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu giá đất của một số nước trên thế giới. Báo cáo chuyên đề, thuộc nghiên cứu cấp bộ mã số TNMT.2018.01.02.

Phạm, P. N. và Phan, T. T. H. (2019). Tăng cường các khoản thu tài chính từ đất đai theo cơ chế thị trường tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật Đất đai 2013.

Phan, T. H. (2017). Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1+2 (329+330) 2/2017.

Tổng Cục quản lý đất đai (2019). Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Thủ tướng chính phủ (2018). Chỉ thị số 01/CT-Tg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Trần, V. T., Nguyễn, X. L. và Phạm, L. T. (2023). Xây dựng hệ thống quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giá đất. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững thị trường bất động sản trong bối cảnh mới”. TP Hồ Chí Minh, 11/3/2023.

Trường, G. (2021). Xây dựng CSDL đất đai hoàn chỉnh: Chưa vượt được khó khăn để về đích. Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường, truy cập tại địa chỉ: https://baotai nguyenmoi truong.vn/xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-hoan-chinh-chua-vuot-duoc-kho-khan-de-ve-dich-319185.html.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2019). Quyết định số: 62/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 Vĩnh Phúc ngày 31/12/2019 về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020 - 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2020). Quyết định số: 45/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 31/12/2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Yên Trung (2023). Sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia: Nền tảng cho thị trường BĐS lành mạnh trong nền kinh tế số. Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes.vn). Truy cập tại website: https://reatimes.vn/som-hoan-thanh-co-so-du-lieu-dat-dai-quoc-gia-202012 24000-020886.html.

Quốc hội (2013). Luật số: 45/2013/QH13, Luật Đất đai, ngày 29/11/2013.