Phân tích diễn biến mực nước dưới đất tại một số lỗ khoan quan trắc trong các thành tạo bazan tỉnh Đắk Lắk

 • Cơ quan:

  1 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam
  2 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Đắk Lắk, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 12-12-2022
 • Sửa xong: 19-03-2023
 • Chấp nhận: 03-04-2023
 • Ngày đăng: 30-04-2023
Trang: 50 - 58
Lượt xem: 905
Lượt tải: 27
Yêu thích: , Số lượt: 0
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Nước dưới đất trong các thành tạo bazan là nguồn chính để phục vụ tưới tiêu sinh hoạt ở tỉnh Đắk Lắk. Mực nước dưới đất là thông tin quan trọng để quản lý bền vững tài nguyên nước trong khu vực. Diễn biến mực nước dưới đất trong thành tạo bazan tỉnh Đắk Lắk được phân tích, đánh giá áp dụng phương pháp kiểm định thống kê. Kết quả của tính toán Mann-Kendall chỉ ra rằng mực nước dưới đất hàng năm có xu hướng giảm tại 6/8 lỗ khoan quan trắc. Mức giảm từ 0,03 m / năm đến xấp xỉ 0,1 m / năm tại các lỗ khoan LK71T, LK29T, CB1-II, với mức độ tin cậy cao (p-value<10%). Xu hướng giảm cũng xuất hiện tại 6/8 lỗ khoan quan trắc vào mùa mưa (0,05÷0,2 m/năm) và mùa khô (0.03 m/năm đến hơn 0,15 m/năm). Diễn biến mực nước dưới đất, trong công trình này, đã được phân tích với dữ liệu lượng mưa hàng năm trong giai đoạn 2010÷2016 tại ba trạm trong tỉnh Đắk Lắk, hệ số tương quan Pearson cho thấy sự thay đổi lượng mưa theo thời gian chi phối diễn biến mực nước dưới đất khu vực nghiên cứu. Cụ thể kết quả đã xác định được mối tương quan chặt chẽ giữa mực nước dưới đất tại các lỗ khoan LK29T, C4a, LK71T và LK75T với lượng mưa trung bình mùa khô. Mối tương quan mạnh vẫn tiếp tục được duy trì ở 3/8 điểm quan trắc (C4a, LK29T, LK75T) vào mùa mưa. Phương pháp Mann-Kendall và tương quan Pearson có thể áp dụng phân tích diễn biến mực nước trong dài hạn phục vụ quản lý, khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất.

Trích dẫn
Văn Phú Hưng, Vũ Thị Minh Nguyệt, Bùi Văn Quỳnh, Nguyễn Thế Việt và Lê Quang Đạt, 2023. Phân tích diễn biến mực nước dưới đất tại một số lỗ khoan quan trắc trong các thành tạo bazan tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 64, kỳ 2, tr. 50-58.
Tài liệu tham khảo

Chi cục thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2018). Niên giám thống kê 2017. Tổng cục thống kê - Cục thống kê Đắk Lắk.

Đặng Văn Cánh, (2003). Báo cáo tổng kết đề tài thuộc Chương trình KHandCN cấp Nhà nước, Mã số KC.48.05: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên.

Đặng Văn Cánh, (2010). Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp thu gom nước mưa đưa vào lòng đất phục vụ chống hạn và bổ sung nhân tạo nước dưới đất vùng Tây Nguyên. Đề Tài Độc Lập ĐTĐL.2007.G/44. Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất.

Helsel, D. R., and Hirsch, R. M., (2002). Chapter A3: Statistical methods in water resources. Techniques of water-resources investigations of the United States Geologic Survey: Book4.

Schober, P., Boer, C., and Schwarte, L. A. (2018). Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretatio, Anesthesia andAnalgesia.

Van, P. H., (2021). Trend Analyis of Groundwater Levels in the Dak Lak province of Vietnam. University of Science and Technology of Hanoi.

Vũ Thị Minh Nguyệt, (2021). Báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước “Tăng cường hiệu quả giải pháp dâng cao mực nước ngầm giải quyết khó khăn về nước cho mùa hạn trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên”. Mã số: TN16/T02.