Phân vùng điều kiện địa chất công trình khu vực tỉnh Hải Dương phục vụ cho quy hoạch xây dựng

 • Cơ quan:

  1 Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Đất Việt, Hải Dương, Việt Nam
  2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 10-01-2023
 • Sửa xong: 12-04-2023
 • Chấp nhận: 26-04-2023
 • Ngày đăng: 30-04-2023
Trang: 38 - 49
Lượt xem: 1265
Lượt tải: 28
Yêu thích: , Số lượt: 0
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Thông tin về địa chất, địa chất công trình có ý nghĩa quan trọng trong quy hoạch, dự báo những vấn đề bất lợi, lựa chọn giải pháp và thiết kế xây dựng hợp lý. Việc quản lý và sử dụng những thông tin này trên cơ sở phân vùng điều kiện địa chất công trình sẽ góp phần đảm bảo tính bền vững trong khai thác kinh tế lãnh thổ nói chung và trong phát triển xây dựng nói riêng. Bài báo trình bày kết quả phân tích, đánh giá, hệ thống hóa các dữ liệu địa chất, kiến tạo, địa mạo, địa chất thủy văn, địa chất công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo quan điểm địa chất công trình. Trong đó, điều kiện địa chất công trình được đánh giá trên cơ sở phân loại đất đá của F.P Xavarenxki và tiêu chuẩn TCVN 9362-2012: đất đá được chia thành 5 nhóm là đá cứng (I), đá nửa cứng (II), đất mềm rời (III), đất mềm dính (IV) và đất có thành phần, tính chất đặc biệt (V), đồng thời chúng được phân loại theo tính chất xây dựng. Áp dụng phương pháp phân vùng của I.V. Popov, điều kiện địa chất công trình khu vực nghiên cứu được phân thành 3 vùng là I, II, III và 3 khu (III.a, III.b, III.c). Trên cơ sở đó, các vấn đề địa chất công trình trên từng vùng, khu được phân tích, đánh giá làm cơ sở cho quy hoạch xây dựng, phục vụ cho số hóa và tích hợp với các bản đồ số hóa liên quan.

Trích dẫn
Đỗ Hồng Thắng và Nguyễn Văn Phóng, 2023. Phân vùng điều kiện địa chất công trình khu vực tỉnh Hải Dương phục vụ cho quy hoạch xây dựng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 64, kỳ 2, tr. 38-49.
Tài liệu tham khảo

Kolat, Ç., Doyuran, V., Ayday, C., and Süzen, M. L. (2006). Preparation of a geotechnical microzonation model using geographical information systems based on multicriteria decision analysis. Engineering geology87(3-4), 241-255.

Phạm Văn Hoàn, (2008). Chuyên khảo địa chất và tài nguyên khoáng sản tỉnh Hải Dương. Báo cáo tổng kết đề tài mã số KY.06-07.ĐC, Hội địa chất – Sở KHandCN tỉnh Hải Dương.

Phạm Văn Hoàn, (2008). Bản đồ địa chất – khoáng sản tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/100.000. Xưởng in báo Hải Dương.

Phạm Văn Hoàn, (2008). Bản đồ địa mạo – Tân kiến tạo tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/100.000. Xưởng in báo Hải Dương.

Phạm Văn Hoàn, (2008). Bản đồ Đệ Tứ sơ lược tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/100.000. Xưởng in báo Hải Dương.

Phạm Văn Hoàn, (2008). Bản đồ định hướng khai thác và sử dụng đất tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/100.000. Xưởng in báo Hải Dương.

Lomtadze, V. D, (1978). Địa chất công trình - Thạch luận công trình.Nhà xuất bản Đại học và THCN, Hà Nội.

Lomtadze, V. D, (1983). Địa chất công trình chuyên môn.Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Hà Nội.

Liên đoàn địa chất công trình – địa chất thủy văn miền Bắc, (1999).Đề án điều tra địa chất đô thị thành phố Hải Dương.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, T. T. N. Quỳnh, and D. V. Nhiều, (2018). Phân chia các kiểu cấu trúc nền công trình phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững Thành phố Huế đến năm 2030. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh-kỹ thuật và công nghệ13(1), 181-196.

Lê Hồng Quân, (2008). Phân chia các kiểu cấu trúc nền khu vực thành phố Hải Dương và kiến nghị các giải pháp nền móng thích hợp cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Tô Xuân Vu, (2015). Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đề tài KHCN cấp Bộ, mã số CTB 2012-02-02.

Tô Xuân Vu, (2015). Thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000) các khu vực phát triển kinh tế ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Tạp chí KH KT Mỏ - Địa chất, số 50, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

TCVN 9362-2012, (2012). Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. Tiêu chuẩn Quốc gia, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng.

UBND tỉnh Hải Dương, (2017). Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Hải Dương, (2018). Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến năm 2035.

UBND tỉnh Hải Dương. (2017). Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách giai đoạn 2015-2025, định hướng phát triển đến năm 2030.

UBND tỉnh Hải Dương. (2022). Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Hải Dương, (2022). Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Hải Dương, (2018). Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030.

Các bài báo khác