Nghiên cứu, đề xuất cấu hình mạch tăng áp trong hệ thống pin mặt trời kết nối lưới điện và mô phỏng MPPT trong điều kiện có bóng che từng phần

 • Cơ quan:

  1 Viện Khoa học Năng lượng -VAST, Hà Nội, Việt Nam
  2 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  3 Trường Đại học Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
  4 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  5 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 25-03-2021
 • Sửa xong: 02-07-2021
 • Chấp nhận: 29-07-2021
 • Ngày đăng: 31-08-2021
Trang: 79 - 90
Lượt xem: 1774
Lượt tải: 900
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 89
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo này đề xuất một cấu hình tăng áp mới sử dụng ít khóa bán dẫn, ít cuộn kháng và hệ số tăng áp cao hơn các cấu hình tăng áp thông thường. Điều này cho phép việc điều khiển dễ dàng hơn, ít tổn thất trên linh kiện, hiệu suất cao, giảm kích thước và trọng lượng mạch, chi phí thấp. Cấu hình mạch tăng áp có trung tính đề xuất cần thiết và phù hợp với các bộ nghịch lưu 3 bậc hình T và NPC. Ngoài ra, bài báo cũng áp dụng giải thuật dò điểm công suất cực đại cho hệ thống PV làm việc trong điều kiện có bóng che một phần để nâng cao hiệu quả của làm việc của hệ thống PV, đáp ứng yêu cầu của các hệ thống PV công suất lớn nối lưới.

Trích dẫn
Nguyễn Đức Minh, Trương Việt Anh, Lê Hoàng Phi, Vũ Thị Thùy Lan, Đỗ Như Ý và Trịnh Trọng Chưởng, 2021. Nghiên cứu, đề xuất cấu hình mạch tăng áp trong hệ thống pin mặt trời kết nối lưới điện và mô phỏng MPPT trong điều kiện có bóng che từng phần, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 4, tr. 79-90.
Tài liệu tham khảo

Figueres, E., Garceras, G., Sandia, J., Espisn, F. G., and Rubio, J. C., (2009). Sensitivity study of the dynamics of three-phase photovoltaic inverters with an LCL grid filter. IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 3, pp. 706–717.

Deshpande, S., and Bhasme N. R., (2018). A review of topologies of inverter for grid connected PV systems. 2017 Innov. Power Adv. Comput. Technol. i-PACT 2017, vol. 2017-Janua, pp. 1–6.

 Selvaraj, J., and Rahim, N. A., (2009). Multilevel Inverter For Grid-ConnectedPV System Employing Digital PI Controller. IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 1, pp. 149–158.

Scarpa, V. V. R., Buso, S., and Spiazzi, G., (2009). Low-complexity MPPT technique exploiting the PV module MPP locus characterization. IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 5, pp. 1531–1538.

Li, W., Liu, J., Wu, J., and He, X., (2007). Design and analysis of isolated ZVT boost converters for high-efficiency and high-step-up applications. IEEE Trans. Power Electron., vol. 22, no. 6, pp. 2363–2374.

Sahoo, M., and Kumar, K. S., (2014). High gain step up DC-DC converter for DC micro-grid application. 2014 7th Int. Conf. Inf. Autom. Sustain. "Sharpening Futur. with Sustain. Technol. ICIAfS 2014.

Chen, S., Zhou, L., Luo, Q., and Zhu, B., (2013). Interleaved non-isolated high step-up DC/DC converter based on the diode–capacitor multiplier. IET Power Electron., vol. 7, no. 2, pp. 390–397.

Marabeas, P., Coutellier, D., Yang, J., Choi, S., and Agelidis, V. G., (2011). Analysis, design and experimental results of a floating-output interleaved-input boost-derived DC–DC high-gain transformer-less converter. IET Power Electron., vol. 4, no. 1, p. 168.

Das, D., and Pradhan, S. K. P., (2011). Modeling and Simulation of PV Array With Boost Converter : An Open Loop Study. pp. 1–47.

Khan, A., and Pal, S., (2017). Study PV Module Characteristics. Int. Conf. Energy, Commun. Data Anal. Soft Comput., no. 3, pp. 2399–2403.

Kumari J. S., and Babu, C. S., (2013) Mathematical Modeling and Simulation of Photovoltaic Cell using Matlab-Simulink Environment. Int. J. Electr. Comput. Eng., vol. 2, no. 1, pp. 26–34.

Armstrong, M., Atkinson, D. J., Johnson, C. M., and Abeyasekera, T. D., (2006). Auto-calibrating dc link current sensing technique for transformerless, grid connected, H-bridge inverter systems. IEEE Trans. Power Electron., vol. 21, no. 5, pp. 1385–1393.

Các bài báo khác