Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý các trạm quạt gió chính khi vận hành thử nghiệm trạm quạt VO - 22/14AR ở khu Lộ Trí, mỏ than Thống Nhất

 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  2 Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 25-03-2021
 • Sửa xong: 29-06-2021
 • Chấp nhận: 29-07-2021
 • Ngày đăng: 31-08-2021
Trang: 15 - 20
Lượt xem: 2097
Lượt tải: 1070
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 106
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo khái quát chung về đặc tính kỹ thuật cũng như giới thiệu hình dáng bên ngoài của trạm quạt VO - 22/14AR khi mới đưa vào sử dụng vận hành tại khu vực Lộ Trí, mỏ than Thống Nhất. Khi trạm quạt VO - 22/14.AR mới đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thông gió chung của mỏ. Do vậy cần phải kiểm tra, tính toán cũng như đánh giá và xác định chế độ làm việc hợp lý của các trạm quạt gió chính 2K56 - N024 và trạm quạt gió VO - 22/14AR. Kết quả sau khi tính toán và xác định chế độ làm việc hợp lý đối với quạt ở trạm quạt 2K56 - N024 làm việc ở góc lắp cánh 350 còn quạt ở trạm quạt VO - 22/14AR làm việc ở góc lắp cánh 500. Khi đó bộ quạt sẽ tạo ra lưu lượng là Qbq = 236,8 m3/s và hạ áp của là Hbq = 390 mm H2O sẽ đảm bảo yêu cầu thông gió cho mỏ.

Trích dẫn
Đào Văn Chi, Trần Xuân Hà và Lê Tiến Dũng, 2021. Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý các trạm quạt gió chính khi vận hành thử nghiệm trạm quạt VO - 22/14AR ở khu Lộ Trí, mỏ than Thống Nhất, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 4, tr. 15-20.
Tài liệu tham khảo

Bộ Công thương, (2011). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò (QCVN 01:2011/BCT). Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.

De Villiers, D. J., Mathews, M. J., Maré, P., Kleingeld, M. and Arndt, D., (2019). Evaluating the impact of auxiliary fan practices on localised subsurface ventilation. International Journal of Mining Science and Technology.

Đào Văn Chi, Trần Xuân Hà, (2020). Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông gió mỏ than Quang Hanh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

Kanam, O. H. and Ahmed, M. O., (2021). A review on underground mine ventilation system. Journal of Mines, Metals and Fuels, 69, 62 - 70.

Phòng Thông gió. Công ty than Thống Nhất, (2020). Cơ sở lập kế hoạch thông gió quí III, IV năm 2019.

Saki, S. A., Brune, J. F. and Khan, M. U., (2020). Optimization of gob ventilation boreholes design in longwall mining. International Journal of Mining Science and Technology, 30, 811 - 817.

Trần Xuân Hà, (2014). Giáo trình: Thông gió mỏ. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Trần Xuân Hà, Trần Tú Ba, Đào Văn Chi, Lê Văn Hải, (2020). Những thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực an toàn, thông gió mỏ thời gian qua và định hướng phát triển. Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 27 “Những thành tựu và phương hướng phát triển”. Nhà xuất bản Công thương.

Trung tâm An toàn Mỏ - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, (2019). Báo cáo tổng kết đề tài. Kiểm định mạng gió khu mỏ Lộ Trí. Công ty than Thống Nhất. Quảng Ninh. 9/2019.

Trung tâm Khoa học Công nghệ Mỏ và Môi Trường. (2019). Kiểm toán, điều chỉnh, phân phối mạng gió khu Lộ trí. Công ty than Thống Nhất - TKV, khi vận hành trạm quạt gió chính AVM - 22. Hà Nội.

Trương Quốc Quyền, (1999). Thông gió và An toàn (tiếng trung). Nhà Xuất bản Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc.

Vương Đức Minh, (2007). Thông gió và An toàn mỏ (tiếng Trung). Nhà Xuất bản Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc. Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc.

Các bài báo khác