Văn hóa an toàn trong các doanh nghiệp khai thác than: Một số nhân tố ảnh hưởng và mô hình văn hóa an toàn phù hợp với ngành khai thác than Việt Nam

  • Cơ quan:

    1 Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam 2 Thanh tra Chính phủ, Hà Nội, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 18-10-2019
  • Sửa xong: 03-01-2020
  • Chấp nhận: 31-10-2020
  • Ngày đăng: 31-10-2020
Trang: 135 - 144
Lượt xem: 1830
Lượt tải: 585
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 58
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Quản trị an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp là một nội dung quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong các ngành có nguy cơ cao. Quan điểm, cách thức quản trị an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào văn hóa an toàn lao động, nơi thể hiện những quan điểm, nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử của mọi thành phần trong doanh nghiệp về vấn đề đảm bảo an toàn, lấy phòng ngừa làm ưu tiên hàng đầu. Bài báo tổng quan về văn hóa an toàn đối với doanh nghiệp với các yếu tố cấu thành văn hóa an toàn lao động, và các tiêu chí đánh giá trong nước và trên thế giới. Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn cũng được giới thiệu. Mô hình văn hóa an toàn lao động phù hợp cho các doanh nghiệp khai thác than ở Việt Nam cũng được đề xuất.

Trích dẫn
Nguyễn Thị Hoài Nga, Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Hồng Phong, 2020. Văn hóa an toàn trong các doanh nghiệp khai thác than: Một số nhân tố ảnh hưởng và mô hình văn hóa an toàn phù hợp với ngành khai thác than Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 135-144.
Tài liệu tham khảo

Bùi Xuân Nam, Đặng Vũ Chí, Nhữ Kim Dung,  Nguyễn Đức Khoát (2014). An toàn và vệ sinh lao động trong ngành mỏ, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.

Dương Thị Liễu (2012). Giáo trình văn hóa kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

ISSA (International Social Security Association), (2017). <http://visionzero.global/sites/default/files/2017-12/2-Vision%20Zero%20Guide-Web.pdf (truy cập 11/4/2020)/>

Nguyễn An Lương, (2016). Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam. </ http://vnniosh.vn/van-hoa-an-toan/details/id/6175/Van-de-xay-dung-va-phat-trien-van-hoa-an-toan-trong-san-xuat-Viet-Nam (truy cập 7/4/2020)>

Phan Thanh Phúc (2015).  “Xây dựng và củng cố văn hóa an toàn lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak”- Luận văn thạc sỹ.

Phạm Quốc Toản (2007). Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, Nhà xuất bản Lao động – xã hội.

Thùy Linh, (2017). Cần biến công tác an toàn thành văn hóa an toàn. <http://www.vinacomin.vn/tho-mo-ngay-nay/can-bien-cong-tac-an-toan-thanh-van-hoa-an-toan-201710101610560976.htm (truy cập ngày 12/4/2020)/>

Trịnh Khắc Thẩm (2007). Giáo trình Bảo hộ lao động. Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội

VNNIOSH, (2018).< http://vnniosh.vn/van-hoa-an-toan/details/id/14334/Tieu-chi-de-danh-gia-muc-Van-hoa-an-toan-cua-co-so-ap-dung-Van-hoa-an-toan-trong-san-xuat-o-Viet-Nam (truy cập 7/4/2020)/>

Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, <\http://hseprovider.com/index.php/tu-van/379-vanhoaantoan (truy cập ngày 15/4/2020)/>

Các bài báo khác