Tổng quan về các mô hình dự báo năng lượng – khả năng áp dụng mô hình dự báo POLES cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  • Cơ quan:

    Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 26-08-2020
  • Sửa xong: 03-10-2020
  • Chấp nhận: 31-10-2020
  • Ngày đăng: 31-10-2020
Trang: 118 - 124
Lượt xem: 1711
Lượt tải: 476
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 47
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Năng lượng đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của một quốc gia xét trên nhiều khía cạnh từ kinh tế, xã hội, môi trường đến an ninh quốc phòng. Việc dự báo đúng về nhu cầu năng lượng sẽ góp phần quan trọng trong thực thi các chính sách về năng lượng, kinh tế - xã hội và môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia đó. Vì vậy, việc lựa chọn một mô hình dự báo năng lượng phù hợp sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định ra các chiến lược và chính sách phù hợp trong tương lai. Bài báo này sẽ tổng hợp về mô hình dự báo năng lượng trên thế giới trong đó đi sâu tìm hiểu mô hình POLES và xem xét khả năng áp dụng của nó trong dự báo năng lượng ở Việt Nam.

Trích dẫn
Lê Minh Thống, 2020. Tổng quan về các mô hình dự báo năng lượng – khả năng áp dụng mô hình dự báo POLES cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 118-124.
Tài liệu tham khảo

CRIQUI P. (1996). POLES 2.2, Commission Européenne, DG XII, EUR 17538 EN.

Danish Energy Agency, (2019). Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019, Hà Nội, 104 trang.

Danish Energy Agency, (2017). Viet Nam energy outlook report 2017, 78 pages.

Enerdata, (2019). Energy forecasting and modelling. 

EREA and DEA, (2019). Viet Nam energy outlook report 2019.

IEA, (2019). World energy model documentation, 88 pages.

Jebaraj, S., Iniyan, S., (2006). A review of energy models. Renew. Sustain. Energy Rev. 10, 281–311.https://doi.org/10.1016/j.rser.2004.09.004

Silvana MIMA, (2013). Initiation au modèle POLES.

Suganthi, L., Samuel, A.A., (2012). Energy models for demand forecasting—A review. Renew. Sustain. Energy Rev. 16, 1223–1240. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.08.014

World Bank, (2009). Energy Demand Models for Policy Formulation: A Comparative Study of Energy Demand Models, 152 pages.