Bàn về quản lý thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

  • Cơ quan:

    Khoa Kinh tế -Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 09-08-2020
  • Sửa xong: 03-10-2020
  • Chấp nhận: 31-10-2020
  • Ngày đăng: 31-10-2020
Trang: 47 - 53
Lượt xem: 1820
Lượt tải: 498
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 49
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo khái quát thực trạng quản lý thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường ở các địa phương trong giai đoạn vừa qua, chỉ ra những mặt làm được, mặt tồn tại và nguyên nhân cơ bản của thực trạng đó. Từ đó, bài báo đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng cường quản lý thu và sử dụng có hiệu quả phí bảo vệ môi trường ở các địa phương của Việt Nam.

Trích dẫn
Phan Thị Thái, 2020. Bàn về quản lý thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 47-53.
Tài liệu tham khảo

Báo cáo thường niên Quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản của tỉnh Nghệ An, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản

Bộ tài chính. Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/1/2017. Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, Thư viện pháp luật

Chính phủ. Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016. Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thư viện pháp luật.

Chính phủ. Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016. Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thư viện pháp luật.

Thái Hải, (2020). Hoàng loạt vi phạm về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, Báo Thanh tra – Cơ quan của thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, ngày 16/7/2020. Link: https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/hang-loat-vi-pham-ve-bao-ve-moi-truong-trong-khai-thac-khoang-san-168186.html

HĐND tỉnh Phú Thọ. Nghị quyết số 13/2018/NQ - HĐND ngày 13/12/ 2018.  Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NĐ – HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỉ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017÷2020. Thư viện pháp luật

HĐND tỉnh Nghệ An. Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thư viện pháp luật.

HĐND tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết số 61/2017/NĐ–HĐND ngày 07/7/2017. Quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại của phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thư viện pháp luật.

HĐND tỉnh Hà Giang. Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016. Quy định về Phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Thư viện pháp luật.

HDND tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND, ngày 8/12/2016.  Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Thanh Hóa. Thư viện pháp luật.

UBND tỉnh Điện Biên Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017. Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thư viện pháp luật.

Các bài báo khác