Hoàn thiện hệ thống tên gọi và ký hiệu các chỉ tiêu trong giáo trình và tài liệu học tập các chuyên ngành đào tạo khối kinh tế, Trường đại học Mỏ - Địa chất

  • Cơ quan:

    Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 02-08-2020
  • Sửa xong: 15-09-2020
  • Chấp nhận: 31-10-2020
  • Ngày đăng: 31-10-2020
Trang: 26 - 31
Lượt xem: 2181
Lượt tải: 769
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 76
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo đề cập đến một vấn đề trên thực tế chưa được quan tâm nhiều, nhưng theo các tác giả, là có tính cấp thiết và ý nghĩa cao trong việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các giáo trình, bài giảng và các tài liệu học tập khác trong trường đại học nói chung, đó là sự chuẩn hóa và thống nhất tên gọi và ký hiệu các chỉ tiêu. Qua phân tích thông qua trường hợp điển hình, bài báo chỉ ra những bất cập trong hệ thống các chỉ tiêu, như: về tên gọi, ký hiệu và phương pháp tính. Nhóm tác giả cũng đã chỉ ra được những nguyên nhân của những bất cập đó: phần do yếu tố lịch sử để lại, phần do mức độ quan tâm của các nhà quản lý trong tổ chức biên soạn và nghiệm thu giáo trình. Tư những nghiên cứu đó, các tác giả đã xây dựng các nguyên tắc và quy trình tổ chức để từ đó hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu này.

Trích dẫn
Nguyễn Thị Bích Ngọc và Đặng Huy Thái, 2020. Hoàn thiện hệ thống tên gọi và ký hiệu các chỉ tiêu trong giáo trình và tài liệu học tập các chuyên ngành đào tạo khối kinh tế, Trường đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 26-31.
Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Hải,  Nguyễn Duy Lạc, (2012). Kế toán quản trị với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Nhà xuất bản  Giáo dục Việt Nam. Hà Nội.

Nguyễn Thị Hồng Loan, Phí Mạnh Cường, Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Anh, (2018). Kinh tế Vi mô. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải. Hà Nội.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vũ Diệp Anh, Trần Anh Dũng, Vũ Thị Hiền, (2018). Kinh tế học Vĩ mô. Nhà xuất bản  Giao thông Vận tải, Hà Nội.

Nguyễn Đình Kiệm, Bạch Đức Hiển, (2010). Tài chính doanh nghiệp. Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

Nhâm Văn Toán, (2001). Kinh tế và quản trị doanh nghiệp công nghiệp.Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội.

Các bài báo khác