Khái quát về phương pháp định tuổi đồng vị U - Pb trong cassiterit. Áp dụng xác định tuổi khoáng hóa Sn - W mỏ Lũng Mười khu vực Pia Oắc, Cao Bằng

 • Cơ quan:

  1 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  2 Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chính Minh, Việt Nam
  3 Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  4 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 15-08-2020
 • Sửa xong: 23-09-2020
 • Chấp nhận: 31-10-2020
 • Ngày đăng: 31-10-2020
Trang: 1 - 10
Lượt xem: 2111
Lượt tải: 825
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 82
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Trong những năm trở lại đây, phương pháp định tuổi đồng vị U - Pb trong khoáng vật cassiterit đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu mỏ - khoáng sản. Bài báo này giới thiệu khái quát về lịch sử, sự phát triển và những kết quả đạt được khi sử dụng phương pháp định tuổi này trong lĩnh vực nghiên cứu mỏ - khoáng sản trên thế giới. Phương pháp định tuổi đồng vị LA - ICP - MS U - Pb cho khoáng vật cassiterit đã được sử dụng cho mỏ thiếc - wolfram Lũng Mười khu vực Pia Oắc, Cao Bằng. Kết quả định tuổi đồng vị LA - ICP - MS U - Pb cassiterit biểu đạt khoáng hóa Sn - W mỏ Lũng Mười khu vực Pia Oắc có tuổi thành tạo khoảng 88 Ma. Kết quả tuổi mới trong bài báo này khá gần gũi với các kết quả định tuổi của khối granit Pia Oắc đã được công bố trước đây.

Trích dẫn
Nguyễn Đình Luyện, Phạm Trung Hiếu, Đỗ Văn Nhuận, Trần Ngọc Thái, Lê Thị Thu và Hoàng Thị Thoa, 2020. Khái quát về phương pháp định tuổi đồng vị U - Pb trong cassiterit. Áp dụng xác định tuổi khoáng hóa Sn - W mỏ Lũng Mười khu vực Pia Oắc, Cao Bằng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 1-10.
Tài liệu tham khảo

Bùi Tất Hợp, Nguyễn Đăng Thành, Trịnh Đình Huấn, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Trung Thính, (2004). Nghiên cứu tiềm năng tantal - niobi trên một số vùng có triển vọng: Pia Oắc, Phu Hoạt và Bà Nà. Đề án, Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cao, H. W., Zhang, Y. H., Pei, Q. M., Zhang, R. Q., Tang, L., Lin, B., and Cai, G. J., (2017). U - Pb dating of zircon and cassiterite from the Early Cretaceous Jiaojiguan iron - tin polymetallic deposit, implications for magmatism and metallogeny of the Tengchong area, western Yunnan, China. International Geology Review 59(2), 234 - 258.

Cao, H. W., Zou, H., Zhang, Y. H., Zhang, S. T., Zheng, L., Zhang, L. K., Tang, L., and Pei, Q. M., (2016). Late Cretaceous magmatism and related metallogeny in the Tengchong area: Evidence from geochronological, isotopic and geochemical data from the Xiaolonghe Sn deposit, western Yunnan, China. Ore Geology Reviews 78, 196 - 212.

Chakoumakos, B. C., Murakami, T., Lumpkin, G. R., and Ewing, R. C., (1987). Alpha - decay - Induced fracturing in zircon: The transition from the crystalline to the metamict state. Science 236(4808), 1556 - 1559.

Chen, Z. C., Lin, W., Faure, M., Lepvrier, C., Nguyen, V. V., and Vu, V. T., (2014). Geochronology and isotope analysis of the Late Paleozoic to Mesozoic granitoids from northeastern Vietnam and implications for the evolution of the South China block. Journal of Asian Earth Sciences 86, 131 - 150.

Cui, Y. R., Tu, J. R, Chen, F., Hao, S., Ye, L. J., Zhou, H. Y., Li, H. M., (2017). The reseach advances in LA - (MC) - ICP - MS U - Pb dating of cassiterite. Acta Petrologica Sinica 91(6), 1386 - 1399.

Ferguson, H. G., and Bateman, A. M., (1912). Geologic features of tin deposit. Economic Geology 7(3), 209 - 262.

Gulson, B. L., and Jones, M. T., (1992). Cassiterite: Potential for direct dating of mineral deposits and a precise age for the Bushveld Complex granites. Geology 20(4), 355 - 358.

Guo, J., Zhang, R. Q., Li, C. Y., Sun, W. D., Hu, Y. B., Kang, D. M., and Wu, J. D., (2018). Genesis of the Gaosong Sn - Cu deposit, Gejiu district, SW China: Constraints from in situ LA - ICP - MS cassiterite U - Pb dating and trace element fingerprinting. Ore Geology Reviews 92, 627 - 642.

Hao, S., Li, H. M., Li, Q. Z., Geng, J. Z., Zhou, H. Y., Xiao, Y. B., Cui, Y. R., Tu, J. R., (2016). The comparison of the principle and applicability between two methods of deducting the initial commo lead for in situ LA - ICP - MS U - Pb isotope dating of cassiterite. Acta Petrologica Sinica 35(4), 622 - 632.

Lehmann, B., and Mahawat, C., (1989). Metallogeny of tin in central Thailand: a genetic concept. Geology 17(5), 426 - 429.

Li, C. Y., Zhang, R. Q., Ding, X., Ling, M. X., Fan, W. M., and Sun, W. D., (2016). Dating cassiterite using laser ablation ICP - MS. Ore Geology Reviews 72(P1), 313 - 322.

Li, H. K., Geng, J. Z., Hao, S., Zhang, Y. Q., Li, H. M., (2009). Determination of Zircon U - Pb Isotopic Age by Laser Ablation Multi - Receiver Plasma Mass Spectrometry (LA - MC - ICPMS). Acta Mineralogica Sinica 29(S1), 600 - 601.

Lin, J., Liu, Y. S., Yang, Y. H., and Hu, Z. C., (2016). Calibration and correction of LA - ICP - MS and LA - MC - ICP - MS analyses for element contents and isotopic ratios. Solid Earth Sci 1(1), 5 - 27.

Liu, Y., Gao, S., Hu, Z., Gao, C., Zong, K., and Wang, D., (2009). Continental and oceanic crust recycling - induced melt - peridotite interactions in the Trans - North China Orogen: U - Pb dating, Hf isotopes and trace elements in zircons from mantle xenoliths. Journal of Petrology 51(1 - 2), 537 - 571.

Liu, Y. P., Li, Z. X., Li, H. M., Guo, L. G., Xu, W., Ye, L., Li, C. Y., Pi, D. H., (2007). U - Pb geochronology of cassiterite and zircon from the Dulong Sn - Zn deposit: Evidence for Cretaceous large - scale granitic magmatism and mineralization even in southeastern Yunnan province, Chin. Acta Petrologica Sinica 23(5), 967 - 976.

Ludwig, K. R., (2003). User's manual for a geochronological toolkit for Microsoft Excel

(Isoplot/Ex version 3.0). Berkeley Geochronology Center Special Publication, 1 - 70.

Nasdala, L., Irmer, G., and Wolf, D., (1995). The degree of metamictization in zircons: a Raman spectroscopic study. European Journal of Mineralogy - Ohne Beihefte 7(3), 471 - 478.

Nasdala, L., Pidgeon, R. T., and Wolf, D., (1996). Heterogeneous metamictization of zircon on a microscale. Geochimica et Cosmochimica Acta 60(6), 1091 - 1097.

Roger, F., Maluski, H., Lepvrier, C., Vu, V. T., and Paquette, J. L., (2012). LA - ICPMS zircons U - Pb dating of Permo - Triassic and Cretaceous magmatisms in Northern Vietnam - Geodynamical implications. Journal of Asian Earth Sciences 48, 72 - 82.

Sarrenberger, I., and Tasinari, C. C. G., (1999). Arana Rive Subprovince (GO): An application example of the U - Pb and Pb - Pb cassiterite dating methods. Revista Brasileira de geociê - eencias 29(3) 405 - 414.

Swart, P. K., and Moore, F., (1982). The occurrence of uranium in association with cassiterite, wolframite, and sulphide mineralization in South - West England. Mineralogical Magazine 46(339), 211 - 215.

Taylor, J. R., and Wall, V. J., (1992). The behavior of tin in granitoid magmas: Economic Geology 87(2), 403 - 420.

Taylor, R. G., (1979). Geology of tin deposits: Developments. Economic Geology 11, 1 - 543.

Tu, J. R., Cui, Y. R., Hao, S., Li, H. M., Zhou, H. Y., Geng, J. Z., (2016). An Investigation of U - Pb Isotope Dating of Cassiterite with Isotope Dilution - thermal Ionization Mass Spectrometry. Acta Petrologica Sinica 37(6), 779 - 783.

Vladimirov, A. G., Phan, L. A., Kruk, N. N., Smirnov, C. Z., Annikova, I. Y., Pavlova, G. G., Kuibida, M. L., Moroz, E. N., Sokolova, E. N., and Astrelina, E. I., (2012). Petrology of the tin - bearing granite - leucogranites of the Piaoak Massif, NorthernVietnam. Petrology 20(6), 545 - 566.

Wang, D. S., Liu, J. L., Tran, M. D., Nguyen, Q. L., Guo, Q., Wu, W. B., Zhang, Z. C., and Zhao, Z. D., (2011). Geochronology, geochemistry and tectonic significance of granites in the Tinh Tuc W - Sn ore deposits, Northeast Vietnam. Acta Petrologica Sinica 27(9), 2795 - 2808.

Xu, B., Jiang, S. Y., Wang, R., Ma, L., Zhao, K. D., and Yan, X., (2015). Late Cretaceous granites from the giant Dulong Sn - polymetallic ore district in Yunnan Province, South China:Geochronology, geochemistry, mineral chemistry and Nd - Hf isotopic compositions: Lithos 218, 54 - 72.

Yan, Q. H., Qiu, Z. W., Wang, H., Wang, M., Wei, X. P., Li, P., Zhang, R. Q., Li, C. Y., and Liu, J. P., (2018). Age of the Dahongliutan rare metal pegmatite deposit, West Kunlun, Xinjiang (NW China): Constraints from LA - ICP - MS U - Pb dating of columbite - (Fe) and cassiterite. Ore Geology Reviews 100, 561 - 573.

Yuan, S., Peng, J., Hao, S., Li, H., Geng, J., and Zhang, D., (2011). In situ LA - MC - ICP - MS and ID - TIMS U - Pb geochronology of cassiterite in the giant Furong tin deposit, Hunan Province, South China: New constraints on the timing of tin - polymetallic mineralization. Ore Geology Reviews 43(1), 235 - 242.

Yuan, S., Peng, J., Hu, R., Li, H., Shen, N., and Zhang, D., (2008). A precise U - Pb age on cassiterite from the Xianghualing tin - polymetallic deposit (Hunan, South China). Mineralium Deposita 43(4), 375 - 382.

Zhang, D. L., Peng, J. T., Hu, R. Z., Yuan, S. D., Zheng, D. S., (2011). The closure of U - Pb isotope system in cassiterite and its reliability for dating. Geological Review 57(4), 549 - 554.

Zhang, R., Lu, J., Lehmann, B., Li, C., Li, G., Zhang, L., Guo, J., and Sun, W., (2017). Combined zircon and cassiterite U - Pb dating of the Piaotang granite - related tungsten - tin deposit, southern Jiangxi tungsten district, China. Ore Geology Reviews 82, 268 - 28.