Tính toán lưu lượng khai thác nước dưới đất trong trầm tích tầng T2ađg tại bãi giếng Kiện Khê, Hà Nam

  • Cơ quan:

    1 Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam; 2 Trung tâm nghiên cứu môi trường Địa chất, Việt Nam; 3 Vụ Khoáng sản, Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, Việt Nam.

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 16-01-2020
  • Sửa xong: 14-02-2020
  • Chấp nhận: 29-04-2020
  • Ngày đăng: 28-04-2020
Trang: 41 - 49
Lượt xem: 3604
Lượt tải: 1745
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 173
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Các giếng khai thác nước dưới đất trong trầm tích Trias hệ tầng Đồng Giao (T2ađg) tại Kiện Khê, Hà Nam gồm 6 giếng phân bố trên diện tích 4 km2. Để đánh giá khả năng khai thác bền vững, đáp ứng nhu cầu cung cấp nước thì việc tính toán lưu lượng trên cơ sở khoa học là rất quan trong và cần thiết. Đây là tầng (T2ađg) giàu nước có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu cấp nước lớn. Tuy nhiên, nếu không xác định được chế độ và lưu lượng khai thác có thể làm suy thoái, cạn kiệt hoặc thay đổi chất lượng nước của tầng chứa. Để có cơ sở khoa học cho việc khai thác, nhóm tác giả đã tiến hành thăm dò với nhiều dạng công tác (khảo sát thực địa, đo địa vật lý, khoan thăm dò, hút nước thí nghiệm, lấy mẫu phân tích, tính toán lưu lượng, tổng hợp đánh giá và thiết kế khai thác). Kết quả tính toán cho thấy, việc khai thác ở 6 giếng với lưu lượng 1.500 m3/ng trong phạm vi nghiên cứu là hợp lý, an toàn, đáp ứng được yêu cầu cả khối lượng và chất lượng nước phục vụ cung cấp nước sạch cho sản xuất và phát triển bền vững.

Trích dẫn
Đỗ Văn Bình, Trần Thị Kim Hà, Đỗ Thị Hải, Đỗ Cao Cường, Đỗ Lan Anh, Hoàng Nam và Hồ Văn Thủy, 2020. Tính toán lưu lượng khai thác nước dưới đất trong trầm tích tầng T2ađg tại bãi giếng Kiện Khê, Hà Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 2, tr. 41-49.
Tài liệu tham khảo

<p>Đỗ Văn Bình, 2002. Một vài kết quả nghiên cứu ban đầu về nước ngầm ở Thung Dược Hà Nam. <i>Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 15 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất</i>, Quyển 3, Hà Nội. 173-177.</p><p>Đỗ Văn Bình, Trần Ngọc Hoàng, Đỗ Thị Hải, Đỗ Văn Trí , Đỗ Cao Cường, 2017. Báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất thị trấn Kiện Khê, Hà Nam. Lưu trữ <i>Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam.</i></p><p>Đoàn Văn Cánh, Dương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đỗ Văn Bình, Kiều Vân Anh, 2000. Báo cáo chuyên đề Tài nguyên và môi trường nước ngầm tỉnh Hà Nam, Lưu trữ <i>Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất</i>.</p><p>Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Học, Đỗ Văn Bình, Trần Thị Huệ, Trần Thị Kim Hà, Trần Văn Đạt, Nguyễn Ngọc Lưu, Dương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Chí Nghĩa, Đào Đình Thuần, 2002. Báo cáo Điều tra thực trạng khai thác nước ngầm, khối lượng, chất lượng nước ngầm ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và một số vùng trọng điểm trong đó có thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.</p><p>QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất. <i>Bộ Tài nguyên và Môi trường</i>.</p><p>Xecgingeo, V., 1979. Hướng dẫn phương pháp đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất để cung cấp nước. <i>Bộ Địa chất Liên Xô</i> (cũ).</p>