Đổi mới phương pháp đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở Việt Nam

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1064
 • Cơ quan:

  1 Hội địa chất thủy văn Việt Nam, Việt Nam;
  2 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  3 Trung tâm Phân tích Thí nghiệm chất lượng cao, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  4 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 15-01-2017
 • Sửa xong: 25-02-2018
 • Chấp nhận: 30-04-2018
 • Ngày đăng: 30-06-2018
Lượt xem: 1623
Lượt tải: 704
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 70
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Đánh giá trữ lượng nước dưới đất là công tác hết sức quan trọng trong quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất. Bài báo đưa ra một số tồn tại trong công tác đánh giá trữ lượng động, trữ lượng khai thác của nước dưới đất hiện nay ở Viêt Nam và kiến nghị các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao độ chính xác và tính hợp lý trong việc đánh giá trữ lượng nước dưới đất. Trữ lượng động nước dưới đất khu vực miền núi đánh giá theo phương pháp phân chia biểu đồ thủy văn trên sông hoặc tổng lưu lượng các mạch nước, đối với vùng đồng bằng cần áp dụng theo phương pháp mô hình số. Trong tính toán trữ lượng khai thác của vùng, chỉ nên lấy 0,3 đến 0,7 trữ lượng động cộng với trữ lượng cuốn theo. Trường hợp tính toán trữ lượng khai thác công trình cần áp dụng phương pháp thủy lực kết hợp với thủy động lực có xét đến thời gian biến đổi lưu lượng của các công trình đang khai thác.

Trích dẫn
Đặng Đình Phúc, Nguyễn Bách Thảo, và Đặng Hữu Nghị, 2018. Đổi mới phương pháp đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 59, kỳ 3.