Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến trữ lượng nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên)

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1060
 • Cơ quan:

  1 Hội Địa chất thuỷ văn Việt Nam;
  2 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Việt Nam;
  3 Trung tâm QH &ĐT tài nguyên nước quốc gia, Việt Nam;
  4 Viện Khoa học Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Việt Nam;
  5 Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Việt Nam.

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 15-01-2017
 • Sửa xong: 25-02-2018
 • Chấp nhận: 30-04-2018
 • Ngày đăng: 30-06-2018
Lượt xem: 1701
Lượt tải: 754
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 75
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến trữ lượng nước dưới đất (NDĐ) thông qua các thông số lớp dòng chảy nước dưới đất (Yo), mô đun dòng ngầm (Mo) và trữ lượng động tự nhiên (Qe). Nghiên cứu đã xác định các thông số NDĐ: Yo, Mo và Qe thời kì nền vùng nghiên cứu (2011- 2014). Căn cứ vào diễn biến các thông số NDĐ thời kì nền với thời gian, xác định các phương trình tương quan giữa lớp dòng chảy Yo và mô đun dòng ngầm Mo với các yếu tố lượng mưa, lượng bốc hơi theo kịch bản BĐKH. Trên cơ sở hệ các phương trình tương quan xác định các thông số nước dưới đất Yo, Mo và Qe dự báo theo thời kì 2020- 2100 vùng nghiên cứu. Xây dựng và so sánh đồ thị tương quan giữa các thông số Yo, Mo và Qe thời kì nền (2011-2014) với thời kì dự báo (2020-2100), đồng thời đánh giá sự biến đổi của các thông số Yo, Mo và Qe theo thời gian 2020- 2100. Kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH đến trữ lượng NDĐ vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) cho thấy: Lớp dòng chảy Yo, mô đun dòng ngầm Mo và trữ lượng động tự nhiên Qe của 2 tầng chứa nước Holocen (qh) và Pleistocen (qp) đều bị tác động của BĐKH. Lớp dòng chảy Yo theo mùa mưa và mùa khô của các tầng chứa nước qh và qp dự báo đến năm 2100 thay đổi giảm và tăng từ 0,91-1,37%, cao nhất 1,22- 1,68%, thấp nhất 0,2-0,69% so với thời kì nền. Mô đun dòng chảy Mo theo mùa mưa và mùa khô của các tầng chứa nước qh và qp dự báo đến năm 2100 thay đổi giảm và tăng từ 0,86-1,08%, cao nhất 0,91-1,32%, thấp nhất 0,77-0,81% so với thời kì nền. Trữ lượng động tự nhiên Qe theo mùa mưa và mùa khô của các tầng chứa nước qh và qp dự báo đến năm 2100 thay đổi giảm và tăng từ 0,91-1,24%, cao nhất 1,33-1,51%, thấp nhất 0,51-0,7% so với thời kì nền.

Trích dẫn
Hồ Minh Thọ, Nguyễn Chí Nghĩa, Hồ Văn Thuỷ, Nguyễn Đăng Mậu và Trần Anh Quân, 2018. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến trữ lượng nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 59, kỳ 3.