Tiềm năng nước dưới đắt vùng núi cao, khăn hiếm nước khu vực Bắc Bo

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1055
 • Cơ quan:

  1 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  2 Đoàn Địa chất Công trình biển, Liên đoàn Địa chất và khoáng sản biển, Việt Nam;
  3 Phòng Kỹ thuật, Đoàn Quan trắc Tài nguyên nước Bắc Bộ, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 15-12-2017
 • Sửa xong: 25-04-2018
 • Chấp nhận: 30-06-2018
 • Ngày đăng: 30-06-2018
Lượt xem: 1898
Lượt tải: 792
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 79
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Hiện nay, việc xá định tiề năng nước dưới đất có nhiề phương phá khá nhau và vẫn còn có những quan điểm khá nhau, nhất là đối với vùng núi cao. Bài bá này đưa ra cáh xá định tiề năng nước dưới đất vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Bắc Bộ thông qua việc xá định lượng tích chứa và lượng bổ cập cho nước dưới đất. Lượng tích chứa trong cá thành tạo địa chất được xá định thông qua hệ số nha nước (μ), bê dày (H) và diện phân bố (F) của tầng chứa nước. Cá gia trị này được tính theo thí nghiệm, hệ số kinh nghiệm, theo tài liệu đo đạc, khả sá ngoài thực tế. Lượng bổ cập cho nước dưới đất được xá định theo Modun dòng ngầm tính toá chi tiết theo từng thành tạo địa chất thủy văn trong từng lưu vực cụ thể. Hệ số cung cấp ngấm được xá định trên cơ sở phân tích, đáh gia cá nhân tố ảh hưởng liên quan, như thành phần thạch học, độ dốc địa hình, lớp phủ thực vật. Kết qua đã xá định được tiề năng nước dưới đất ở 14 tỉnh khu vực Bắc Bộ là 25.548.887 m3/ngày; tổng trữ lượng có thể khai thá tại 96 xã thuộc vùng núi cao, khan hiếm nước là 173.557,8 m3/ngày

Trích dẫn
Nguyễn Văn Lâm, Đào Đức Bằng, Vũ Thu Hiền, Kiều Thị Vân Anh, Nguyễn Trọng Hảo, Lê Văn Tới và Phạm Hồng Kiên, 2018. Tiềm năng nước dưới đắt vùng núi cao, khăn hiếm nước khu vực Bắc Bo, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 59, kỳ 3.

Các bài báo khác