Dự báo tác động môi trường của hoạt động khai thác mỏ phục vụ nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=104
  • Cơ quan:

    1 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

  • Nhận bài: 10-06-2012
  • Sửa xong: 11-07-2012
  • Chấp nhận: 30-07-2012
  • Ngày đăng: 30-07-2012
Lượt xem: 1853
Lượt tải: 691
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 69
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là yêu cầu pháp lý đối với các quy hoạch khai thác khoáng sản. Một trong những nội dung chính của ĐMC là dự báo tác động của quy hoạch đối với các thành phần tài nguyên và môi trường trong trường hợp dự án được thực hiện theo không gian và thời gian. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đặc tính tác động của các hoạt động khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò, cung cấp các thông tin nhằm dự báo chính xác các tác động của quy hoạch khai thác khoáng sản đối với môi trường hướng tới sự điều chỉnh quy hoạch hợp lý, bảo đảm các chỉ tiêu phát triển bền vững của ngành công nghiệp mỏ

Trích dẫn
Vũ Thị Hằng, 2012. Dự báo tác động môi trường của hoạt động khai thác mỏ phục vụ nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 39.