Xây dựng mô hình điểm nút xác định các yếu tố ảnh hưởng và phương pháp tính thời gian làm việc hiệu quả trong cấu trúc tổ chức sản xuất lò chợ cơ giới hóa

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1038
 • Cơ quan:

  1 Tổng Công ty Đông Bắc, Việt Nam;
  2 Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  3 Công ty than Mông Dương, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 21-08-2019
 • Sửa xong: 15-10-2019
 • Chấp nhận: 31-10-2019
 • Ngày đăng: 31-10-2019
Lượt xem: 1230
Lượt tải: 546
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 54
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Nội dung của bài báo xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố địa chất mỏ đến lò chợ CGH dựa trên quá trình phân tích theo trọng số và theo thứ bậc để xác định ra mức độ quan trọng của các yếu tố mỏ địa chất đến lò chợ cơ giới hóa. Đồng thời xây dựng được phương pháp tính toán thời gian làm việc hiệu quả trong cấu trúc tổ chức sản xuất lò chợ cơ giới hóa.

Trích dẫn
Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thái Tiến Dũng, Đào Văn Chi, Bùi Mạnh Tùng, Nguyễn Phi Hùng, Vũ Tiến Quang và Đinh Thị Thanh Nhàn, 2019. Xây dựng mô hình điểm nút xác định các yếu tố ảnh hưởng và phương pháp tính thời gian làm việc hiệu quả trong cấu trúc tổ chức sản xuất lò chợ cơ giới hóa, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 60, kỳ 5.