×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Môi trường

[Số 60, Kỳ 6, Tiếng Anh, 12 - 2019] Study on the capability of treating Fe, Mn in the wastewater of several aquatic plant species
  • Hai Thi Do, *, Anh Kim Thi Bui, Son Thanh Le, Thao Phuong Thi Vu, Ha Kim Thi Tran, Hoa Mai Nguyen, Kien Tran Pham