×
Công Tiến Dũng
GVC.TSCông Tiến Dũng
Đảng ủy viên Trường, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa
Họ và tên Công Tiến Dũng
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Khoa Khoa học cơ bản, Đảng ủy khoa, Hội đồng khoa, Bộ môn Hóa
Chức vụ Đảng ủy viên Trường, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84) 024 38387564
Số điện thoại di động 0986 908 868
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Nguyen Thi Huong, Pham Thi Mai Huong, Nguyen Thi Kim Giang, Phung Thi Lan, Vu Thanh Dong, and Cong Tien Dung, Fe3O4/CuO/Chitosan Nanocomposites: An Ultrasound-Assisted Green Approach for Antibacterial and Photocatalytic Properties, ACS Omega, xxxx, xxxx, 2023

2. Tien Dung Cong, Thao Phuong, Minh Thanh Vu, Thi Huong Nguyen, Effect of Calcium Hydroxide on Compressive Strength and Microstructure of Geopolymer Containing Admixture of Kaolin, Fly Ash, and Red Mud, Applied Sciences, 13, 8, 5034, 2023

3. Thao Phuong, Tien Dung Cong, Van Thanh Ta, Thu Hang Nguyen., Study on Leaching of Phosphate from Municipal Wastewater Treatment Plant’s Sewage Sludge and Followed by Adsorption on Mg-Al Layered Double Hydroxide, Journal of Nanomaterials, 2022, 1777187, 2022

4. Thi Mai Huong Pham, Minh Thanh Vu, Tien Dung Cong, Ngoc Son Nguyen, Tuan Anh Doan, Thi Thao Truong, Thi Huong Nguyen, Green sonochemical process for preparation of polyethylene glycol–Fe3O4/ZnO magnetic nanocomposite using rambutan peel extract as photocatalyst, for removal of methylene blue in solution, Bulletin of Materials Science, 45, 1, 13, 2022

5. Vu Kim Thu, Nguyen Thi Dung, Yohan Seo, Wan Namkung, Seung Hyun Kim, Phan Van Kiem, Dan Thi Thuy Hang, Cong Tien Dung, Two new iridoid-sesquiterpene conjugates from Rehmannia glutinosa, Phytochemistry Letters, 43, 208–211, 2021

6. Minh Thanh Vu, Dinh Tien Dung Nguyen, Ngoc Hoi Nguyen, Van Thu Le, The Nam Dao, Thi Huong Nguyen, Tien Dung Cong, Truc Le-Buu Pham, Tri Duc Lam and Ngoc Thuy Trang Le, Development, Characterization and In Vitro Evaluation of Paclitaxel and Anastrozole Co-Loaded Liposome, Processes, 8, 9, 1110, 2020

7. Nguyen Thi Huong, Nguyen Ngoc Son, Vo Hoang Phuong, Cong Tien Dung, Pham Thi Mai Huong, Le Thanh Son, Synthesis Fe3O4/Talc nanocomposite by coprecipition-ultrasonication method and advances in hexavalent chromium removal from aqueous solution, Adsorption Science and Technology, 38, 9-10, 483-501, 2020

8. Vu Kim Thu, Nguyen Xuan Bach, Cong Tien Dung, Nguyen The Cuong, Tran Hong Quang, Youn-Chul Kim, Hyuncheol Oh, Phan Van Kiem, Iridoids and cycloartane saponins from mussaenda pilosissima valeton and their inhibitory NO production in BV2 cells, Natural Product Research, 1-7, 2020

9. Roberto Castro-Muñoz, Vlastimil Fíla, Cong Tien Dung, Mixed Matrix Membranes Based on PIMs for Gas Permeation Principles Synthesis and Current Status, Chemical engineering communications, 204, 295-309, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Công Tiến Dũng, Phương Thảo, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Viết Hùng, Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Vũ Thị Minh Hồng, Nguyễn Mạnh Hà, Đặng Văn Kiên, Nguyễn Duyên Phong, Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất vật liệu geopolyme đóng rắn từ bùn đỏ và cao lanh, Tạp chí nghiên cứu KH&CN quân sự, 70, 12-2020, 111-117, 2020

2. Công Tiến Dũng, Phương Thảo, Lê Đặng Thùy Dung, Nguyễn Minh Đức, Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Nguyễn Viết Hùng, Vũ Minh Thành, Nghiên cứu xử lý đóng rắn bùn đỏ thải của nhà máy chế biến alumina bằng công nghệ polyme vô cơ trên cơ sở hỗn hợp cao lanh và tro bay, Tạp chí Hóa học, 58, 5E12, 23-29, 2020

3. Vu Minh Thanh, Dao The Nam, Pham Thi Phuong, Pham Tuan Anh, Cong Tien Dung, Luu Thi Dung, Nguyen Ngoc Son, Nguyen Thi Huong, Modified iron oxide nanoparticles with polyethylene glycol and citric acid for biomedical applications, Tạp chí Hóa học, 57, 6e1,2, 365-371, 2019

4. Nguyen Thi Huong, Le Ngoc Thuy Trang, Cong Tien Dung, Nguyen Ngoc Son, Nguyen Duy Anh, Dao The Nam, Vu Minh Thanh, Effect of ultrasonication time and peg content on the crystallite size and lattice parameter of polyethylene glycol (PEG)-coated Fe3O4 nanoparticles synthesized by ultrasound assiste co-precipitation process, Tạp chí Hóa học, 57, 6e1,2, 340-346, 2019

5. Phương Thảo, Nguyễn Thị Dung, Trần Hồng Côn, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu xử lý đóng rắn tro, xỉ nhiệt điện có hàm lượng than dư cao bằng chất kết dính cao lanh-kiềm không gây ô nhiễm thứ cấp, Tạp chí Hóa học, 57, 4e1,2, 269-274, 2019

6. Phương Thảo, Công Tiến Dũng, Trần Thị Kim Phượng, Mô hình hấp phụ đẳng nhiệt và động học hấp phụ ion florua trên than hoạt tính tẩm hydroxiapatit, Tạp chí Hóa học, 56, 6E1, 98-102, 2018

7. Phương Thảo, Công Tiến Dũng, Trần Thị Kim Phượng, Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ ion florua trên than hoạt tính tẩm hydroxiapatit, Tạp chí Hóa học, 56, 6E1, 94-97, 2018

8. Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Công Tiến Dũng, Đỗ Thị Hải, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Pb2+ trong nước của nanocomposit hydroxyapatit/chitosan, Journal of science of HNUE, 61, 2, 3-9, 2017

9. Phương Thảo, Công Tiến Dũng, Lê Viết Tuấn, Nghiên cứu quá trình hấp phụ ion florua trên than hoạt tính tẩm lantan, Tạp chí Hóa học, 55, 5E1,2, 22-27, 2017

10. Công Tiến Dũng, Đỗ Quang Trung, Trần Thị Thiên Hương, Phương Thảo, Khả năng sử dụng nước thải axit mỏ than Na Dương làm chất keo tụ xử lý nước ô nhiễm môi trường, Tạp chí Hóa học, 55, 5E1,2, 289-293, 2017

11. Phương Thảo, Công Tiến Dũng, Ngô Hữu Chỉnh, Phạm Thị Phương Thảo, Quá trình đẳng nhiệt hấp phụ và động học hấp phụ ion florua trên than hoạt tính tẩm hydrotalxit, Tạp chí Hóa học, 55, 5E1,2, 28-32, 2017

12. Phương Thảo, Nguyễn Quang Tuấn, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Hydrotalcite trên than hoạt tính và ứng dụng xử lý ion florua và photphat, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 32, số 3 (2016) 291-295, 32, 3, 291-295, 2016

13. Phương Thảo, Hoàng Tuấn Nam, Trương Văn Phương, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu khả năng hấp phụ Florua của vật liệu than hoạt tính tẩm sắt, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 32, số 4 (2016) 7-11, 32, 4, 7-11, 2016

14. Phương Thảo, Đỗ Quang Trung, Đặng Thị Thu Hương, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu biến tính đá ong bằng lantan làm vật liệu hấp phụ xử lý ion florua và photphat trong nước thải, Tạp chí Hóa học, 54, 3, 356-361, 2016

15. Cong Tien Dung, Vlastimil Fila, Phuong Thao, Ngo Thi Thuan, Permeation properties of light hydrocarbons through TS 1 membrane, Tạp chí Hóa học, 53, 5, 624-629, 2015

16. Nguyen Hoang Nam, Cong Tien Dung, Efficieny of removing NH4+, NO3-, NO2- in acid mine drainage in Mao Khe of the system combining limestone, sawdust and microorganism, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, 6A, 2015

17. Phuong Thao, Tran Hong Con, Hoang Minh Chau, Cong Tien Dung, Investigation of fluoride removal from wastewater using activated laterite, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 30, số 5S (2014) 383-392, 30, 5S, 383 - 392, 2014

18. Ngô Thị Thuận, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu phản ứng ankyl hóa benzen trên xúc tác MCM-22 biến tính, Tạp chí Hóa học, T.45(2), tr.136-141, 45, 2, 136 - 141, 2007

19. Ngô Thị Thuận, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu phản ứng phân hủy phenol trên xúc tác thải công nghiệp chứa vanadi oxit, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 7, 4, 49 - 52, 2002

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Hoang Nam, Cong Tien Dung, Potential of producing hydrogen gas from straw using biotechnology to create clean energy, ESASGD 2016 (Environmental Issues in Mining and Natural Resources Development - EMNR 2016), , 2016

2. Dung Tien Cong, Vlastimil Fila, Pavel Hrabanek and Bohumil Bernauer, Permeation and separation properties of TS-1 membrane for hydrocarbon mixtures, 5th Federation of European Zeolite Associations, Valencia, Spain, , 2011

3. Dũng Tiến Công, Vlastimil Fíla, Jana Novotná , Pavel Hrabánek, Bohumil Benauer, Gases separation properties of titanium substituted MFI zeolite membrane, 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, Prague, Czech, , 2010

4. Dung Tien Cong, Vlastimil Fila, Zuzana Cilova, Pavel Hrabanek and Arlette Zikánová, Preparation and properties of thin TS-1 zeolite membrane, 5th International Zeolite Membrane Meeting, Greece, , 2010

5. Dung Tien Cong, Vlastimil Fila, Pavel Hrabanek and Zuzana Cilova, Separation of hydrocarbons and CO2 using MFI zeolite membranes, CHISA, 56. Konference Chemického a Procesního Inženýrství, Šumava, Czech Republic, , 2009

Bài báo hội nghị trường

1. Ngô Thị Thuận, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu phản ứng etyl hóa benzen trên xúc tác Ga-MCM-22 biến tính, Hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ - Địa chất, 132-136, 2006

2. Nguyễn Văn Thanh, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học của loài hải sâm đen (Holothuria Vagabunda) ở Việt Nam, Hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ - Địa chất, 122-127, 2006