Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Số 58, Kỳ 3 - Thách thức của địa chất dầu khí trong thăm dò và khai thác dầu khí
[06 - 2017]

Mã QR Code - Địa chỉ online: Số 58, Kỳ 3 - Thách thức của địa chất dầu khí trong thăm dò và khai thác dầu khí<br>[06 - 2017]