Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Số 62, Kỳ 3a, [07 - 2021]
Chuyên đề Khoan - Khai thác 55 năm xây dựng và phát triển

DOI:10.46326/JMES.2021.62(3a)

Mã QR Code - Địa chỉ online: Số 62, Kỳ 3a, [07 - 2021]<br>Chuyên đề Khoan - Khai thác 55 năm xây dựng và phát triển