Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Số 62, Kỳ 3a - Chuyên đề Khoan - Khai thác 55 năm xây dựng và phát triển
[07 - 2021]

DOI:10.46326/JMES.2021.62(3a)

Mã QR Code - Địa chỉ online: Số 62, Kỳ 3a - Chuyên đề Khoan - Khai thác 55 năm xây dựng và phát triển<br>[07 - 2021]