Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

  • Cơ quan:

    Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 04-03-2022
  • Sửa xong: 18-06-2022
  • Chấp nhận: 31-07-2022
  • Ngày đăng: 31-10-2022
Trang: 37 - 47
Lượt xem: 2551
Lượt tải: 2148
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 7
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý đất đai, cải thiện môi trường kinh doanh, hướng đến nền kinh tế số. Tuy nhiên, đến nay các địa phương trên cả nước mới chỉ tập trung nguồn lực cho xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, còn các cơ sơ dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất… là các thành phần cấu thành cơ sơ dữ liệu đất đai hoàn chỉnh thì chưa được chú trọng đầu tư đúng mức. Cơ sở dữ liệu giá đất thực nghiệm tại nghiên cứu này thực hiện theo đúng quy trình tại Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 và đảm bảo theo đúng chuẩn cơ sở dữ liệu đất đai quy định tại Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu giá đất được lấy từ bảng giá đất của tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 2020-2024, điều chỉnh năm 2021). Bài báo này giới thiệu quy trình và kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả thực nghiệm cho thấy cơ sở dữ liệu giá đất được xây dựng theo các quy định hiện hành, chi tiết đến từng thửa đất, là dạng thông tin nền quan trọng và hỗ trợ tốt hơn cho các cơ quan quản lý đất đai, cơ quan thu thuế cũng như người sử dụng đất.

Trích dẫn
Nguyễn Thế Công và Trần Xuân Miễn, 2022. Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 63, kỳ 5, tr. 37-47.
Tài liệu tham khảo

Thủ tướng chính phủ, (2018). Chỉ thị số 01/CT-Tg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2013). Luật số: 45/2013/QH13, Luật Đất đai, thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 29/11/2013.

Chính phủ, (2014). Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Chính phủ, (2019). Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Chính phủ điện tử

Bộ Tài chính, (2021). Công văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường, (2015). Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định kỹ thuật về CSDL đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, (2017). Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về quy trình xây dựng CSDL đất đai.

Ngô, M.T., (2020). Các vấn đề pháp lý đặt ra khi giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hợp đồng công chứng thấp hơn giá thực tế thỏa thuận. Bản tin pháp lý diễn đàn nghề luật. Số 11, tháng 9 năm 2020.

Vũ, L., (2022). Khó chặn nạn kê khai hai giá để né thuế nhà đất. Báo điện tử VnExpress. Truy cập tại địa chỉ: https://vnexpress.net/kho-chan-nan-ke-khai-hai-gia-de-ne-thue-nha-dat-4462 937.html.

Phan, T.H., (2017). Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1+2 (329+330) 2/2017.

Trường, G., (2021). Xây dựng CSDL đất đai hoàn chỉnh: Chưa vượt được khó khăn để về đích. Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường, truy cập tại địa chỉ: https://baotai nguyenmoi truong.vn/xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-hoan-chinh-chua-vuot-duoc-kho-khan-de-ve-dich-319185.html.

ArcGIS 10.1 Help, http://resources.arcgis.com/ en/help/main/10.1/.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, (2019). Quyết định số: 62/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 31/12/2019 về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020 - 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, (2020). Quyết định số: 45/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 31/12/2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.