Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính - Ngân hàng và khuyến nghị cho ngành Tài chính - Ngân hàng Việt Nam

  • Cơ quan:
    Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Fintech,Tài chính - ngân hàng.
  • Nhận bài: 18-08-2020
  • Chấp nhận: 03-09-2020
  • Đăng online: 31-10-2020
Trang: 104 - 110
Lượt xem: 654

Tóm tắt:

Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến sự phát triển của hệ thống tài chính - ngân hàng (TCNH) ngày càng rõ nét với việc xuất hiện của hàng loạt các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đổi mới sáng tạo, cũng như sự ra đời các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng mới dựa trên nền tảng công nghệ tài chính (Fintech). Trên cơ sở các thành phần và sản phẩm của hệ sinh thái Fintech, bài báo đã đề cập đến thị trường Fintech tại Việt Nam, làm rõ những tác động tích cực và tiêu cực của Fintech tới hoạt động của ngành TCNH, từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với hoạt động của ngành TCNH Việt Nam để đáp ứng các xu hướng mới.

Trích dẫn
Phạm Thu Hương và Đào Anh Tuấn, 2020. Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính - Ngân hàng và khuyến nghị cho ngành Tài chính - Ngân hàng Việt Nam (in Vietnamese), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 104-110.
Tài liệu tham khảo

[1]. Anjan V., (2020). Fintech and banking: What do we know?. Journal of Financial Intermediation, 41 (2020) 100833. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833.

[2]. Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1), 35-46. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003.

[3]. Milian, Eduardo Z., Mauro de M. Spinola, and Marly M. de Carvalho (2019). "Fintechs: A literature review and research agenda." Electronic Commerce Research and Applications 34 100833. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100833.

[4]. Nguyễn Trung Anh, (2019). Hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam. Tạp chí ngân hàng, số chuyên đề Tin học Ngân hàng số 5/2019 , tr 32-34.

[5]. Phạm Xuân Hòe, (2019). Toàn cảnh Fintech Việt Nam 2019. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 22/2019, 25-30.

[6]. Solidiance.com, Unlocking Vietnam's Fintech Growth Potential, May 2018. https://www.solidiance.com/insights/others/white-papers/unlocking-vietnams-fintech-growth-potential.

[7]. United Overseas Bank, Singapore FinTech Association, (2019). FinTech in ASEAN: From Start-up to Scale-up, November 2019. https://www.uobgroup.com/techecosystem/news-insights-fintech-in-asean-2019.html.