Nhân tố ảnh hưởng tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sau tái cơ cấu

  • Cơ quan:
    Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Cơ cấu vốn, Doanh nghiệp khai thác than, ROE, Sức sản xuất của tài sản ngắn hạn, Sức sản xuất của tài sản dài hạn.
  • Nhận bài: 10-08-2020
  • Chấp nhận: 25-09-2020
  • Đăng online: 31-10-2020
Trang: 97 - 103
Lượt xem: 314

Tóm tắt:

Bài báo sử dụng phương pháp phân tích Dupont để xác định các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng sinh lời (ROE) của các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam (TKV) và phương pháp phân tích hồi quy để xem xét tác động của sức sản xuất của tài sản ngắn hạn, sức sản xuất của tài sản dài hạn, sức sản xuất của chi phí và cơ cấu vốn tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp. Bài báo sử dụng số liệu tài chính thu thập từ 19 công ty khai thác than thuộc TKV trong giai đoạn 2015-2018 để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố sức sản xuất của tài sản ngắn hạn, sức sản xuất của tài sản dài hạn, sức sản xuất của chi phí và cơ cấu vốn đều có quan hệ cùng chiều với khả năng sinh lời. Trong đó, sức sản xuất của chi phí là nhân tố có tác động mạnh nhất tới ROE, tiếp đến là sức sản xuất của tài sản dài hạn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đã phát hiện 2 gợi ý giúp các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV khu vực Quảng Ninh nâng cao khả năng sinh lời: một là, đầu tư vào công nghệ (có thể bằng vốn vay) nhằm giảm chi phí từ đó tăng khả năng sinh lời;hai là, cải tiến quy trình sản xuất hợp lý để tận dụng tối đa công suất thiết bị hiện có từ đó giúp tăng khả năng sinh lời.

Trích dẫn
Phạm Thu Trang, 2020. Nhân tố ảnh hưởng tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sau tái cơ cấu (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 97-103.
Tài liệu tham khảo

[1]. Gill Amarjit, Nahum Biger và Neil Mathur, (2011). The effect of capital structure on profitability: Evidence from the United States, Tạp chí International Journal of Management, Số 28(4),tr.3.

[2]. Sivathaasan N, R Tharanika, M Sinthuja và V Hanitha, 2013. Factors determining profitability: A study of selected manufacturing companies listed on Colombo Stock Exchange in Sri Lanka, Tạp chí European Journal of Business and management, Số 5(27),tr: 99-108.

[3]. Popa Alexandru-Emil và Radu Ciobanu, (2014). The financial factors that influence the profitability of SMEs, Tạp chí International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Số 3(4),tr.: 177.

[4]. Lê Thị Nhu, 2018. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

[5]. Trần Thị Phương Thảo,( 2019). Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Thương Mại.