Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

  • Cơ quan:

    Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 18-08-2020
  • Sửa xong: 15-09-2020
  • Chấp nhận: 31-10-2020
  • Ngày đăng: 31-10-2020
Trang: 78 - 86
Lượt xem: 1242
Lượt tải: 516
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 51
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo đề cấp đến việc ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel (ME) trong công tác kế toán nguyên vật liệu. Từ việc nghiên cứu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) kết hợp với nghiên cứu Thông tư 200/BTC-TT năm 2014, nhóm tác giả đã thiết kế các trang tính phục vụ cho công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ. Trong đó, có các trang tính lưu những thông tin cơ sở về doanh nghiệp, các trang tính của ME được thiết kế để lưu trữ dữ liệu (những chứng từ đầu vào cho công tác kế toán nguyên vật liệu), và các trang tính để kết xuất các sổ kế toán nguyên vật liệu. Các trang tính được thiết kế với giao diện thân thiện, tuân thủ theo quy định của Bộ tài chính và phù hợp với điều kiện thực tế tại các doanh nghiệp mỏ. Các hàm số của ME được sử dụng tối đa cho các công thức tính toán tại các sổ kế toán đảm bảo tự động hóa hoàn toàn việc lập/ghi sổ kế toán. Hay nói cách khác, mỗi khi chứng từ kế toán được nhập trong trang cơ sở dữ liệu, các sổ kế toán được cập nhật ngay theo hướng xử lý theo thời gian thực. Có thể nói kết quả nghiên cứu của bài báo có thể coi như một phần mềm được viết trên nền ứng dụng của ME cho công tác kế toán.

Trích dẫn
Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phạm Thị Hồng Hạnh, 2020. Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5, tr. 78-86.
Tài liệu tham khảo

Phạm Thị Hồng Hạnh, (2018). Nghiên xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Luận án tiến sỹ. Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, (2010). Tin học ứng dụng trong kinh tế. Trường Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội.

Bùi Thị Thu Thủy, (2014). Nguyên lý kế toán. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-200-2014-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-Doanh-nghiep-263599.aspx - Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp