Xác định tỷ số hợp lý giữa chiều dài và chiều rộng mặt mỏ nhằm thu hồi tối đa trữ lượng khai thác cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy

  • Tác giả: Nguyễn Tuấn Thành
  • Cơ quan:
    Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Mỏ đá vật liệu xây dựng, Biên giới mỏ, Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng mỏ, Trữ lượng mỏ.
  • Nhận bài: 08-11-2019
  • Chấp nhận: 13-01-2020
  • Đăng online: 28-02-2020
Trang: 110 - 115
Lượt xem: 211

Tóm tắt:

Đối với các mỏ đá vật liệu xây dựng (VLXD) khai thác xuống sâu, dưới mức thoát nước tự chảy, hình dạng và kích thước mặt mỏ có ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thiết kế khai thác, đặc biệt là việc xác định trữ lượng khai thác của mỏ. Đối với một dự án khai thác mỏ, với cùng một độ sâu khai thác cho trước và với các phương án kích thước mặt mỏ khác nhau sẽ cho ra các phương án có trữ lượng khai thác cũng khác nhau. Bài báo đề xuất một cách tiếp cận trong việc xác định tỷ số hợp lý giữa chiều dài và chiều rộng mặt mỏ (có diện tích mặt mỏ dạng hình chữ nhật) nhằm đạt được trữ lượng khai thác tối đa trong phạm vi biên giới mỏ.

Trích dẫn
Nguyễn Tuấn Thành, 2020. Xác định tỷ số hợp lý giữa chiều dài và chiều rộng mặt mỏ nhằm thu hồi tối đa trữ lượng khai thác cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 1, tr. 110-115.
Tài liệu tham khảo

[1]. Báo cáo kết quả thăm dò các cụm mỏ Châu Pha, Long Hương 2010 - 2015 (Bà Rịa - Vũng Tàu) Thường Tân, Tân Mỹ (Bình Dương), Tân Cang, Thiện Tân, Thạnh Phú (Đồng Nai) .

[2]. Bùi Xuân Nam (chủ biên), Nguyễn Văn Sáng, Trần Văn Dũng, Trần Khắc Hùng, Phạm Thái Hợp, (2015). Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam bộ. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.

[3]. Bùi Xuân Nam (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn, Mai Ngọc Luân, (2020). Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ trong khai thác lộ thiên. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

[4]. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, (2009). Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[5]. Hoàng Cao Phương, (2016). Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và quản lý nhằm phát triển bền vững các mỏ khai thác vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ kỹ thuật. Trường đại học Mỏ - Địa chất.

[6]. Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Tuấn Thành, (2018). Một hướng tiếp cận khi xác định chiều sâu khai thác các mỏ đá xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 02/2018. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. 17 - 19.

[7]. Trần Mạnh Xuân, (2001). Xác định chiều sâu khai thác lộ thiên bằng phương pháp giải tích. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 02/2001. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. 12 - 13.