Geological setting, lead-zinc mineralization characteristics and its potential prospects in the Na Bop - Pu Sap area, Cho Don, Northeastern Vietnam

 • Affiliations:

  1 Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  2 The Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 25th-Feb-2024
 • Revised: 12th-May-2024
 • Accepted: 21st-May-2024
 • Online: 1st-June-2024
Pages: 13 - 28
Views: 439
Downloads: 15
Rating: 5.0, Total rating: 5
Yours rating

Abstract:

The Lo Gam structural zone is recognized as a crucial area for the occurrence of lead-zinc deposits in Northeast Vietnam, encompassing the distinguished territories of Cho Dien and Cho Don. Specifically, within the Cho Don area, the Na Bop-Pu Sap area emerges as particularly noteworthy owing to the considerable scale and quality of its lead-zinc ore deposits. In order to comprehensively investigate the geological attributes and lead-zinc mineralization phenomena prevalent in Na Bop-Pu Sap, a suite of analytical techniques including petrographic analyses, mineralogical examinations, scanning electron microscopy (SEM), and ICP-MS were employed. Furthermore, stable isotope investigations and single mineral sphalerite analyses were conducted to assess the origin of metal constituents and the physicochemical conditions conducive to ore genesis. The Na Bop-Pu Sap area is under the influence of the NW-SE fault system, with the ore structure predominantly manifesting as bands and veins aligned parallel to the foliations of hosted rock. This configuration suggests a close association between the formation of lead-zinc ore and the foliation processes occurring within the shear zones. The assemblage of ore minerals within the region primarily comprises galena, sphalerite, pyrite, pyrrhotite, and arsenopyrite. Integration of S and Pb isotopic analyses alongside single mineral sphalerite assessments reveals that the ore-forming solutions emanate from both magmatic activity and sedimentary sources, with lead-zinc ore deposition occurring at temperatures ranging from low to medium. Projections suggest that the Na Bop-Pu Sap mining area may exhibit relative degrees of erosion extending to depths of approximately 600 meters below the existing terrain surface. This comprehensive examination of the ore characteristics in the Na Bop-Pu Sap mine area yields invaluable insights, thereby advancing our understanding of the potential for deep-seated lead-zinc mineral resources within the Northeastern Vietnam.

How to Cite
Khuong, H.The, Ngo, D.Xuan, Ta, T.Thi and Phan, D.Thuy Thi 2024. Geological setting, lead-zinc mineralization characteristics and its potential prospects in the Na Bop - Pu Sap area, Cho Don, Northeastern Vietnam (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 65, 3 (Jun, 2024), 13-28. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2024.65(3).02.
References

Andrew, J., (2015). Sedimentary Exhalative Ore Deposits (lecture note). 911Metallurgist. https://www.911metallurgist.com/blog/sedex-sedimentary-exhalative-ore-deposits (accessing date: 5, 24, 2015).

Beue, A.A. and Grigoryan, S.V. (1975). Các phương pháp địa vật lý tìm kiếm và khai thác các mỏ khoáng sản rắn. Nhà xuất bản Nhedra (tiếng Nga).

Bùi, V.S. (chủ biên) (2010). Báo cáo thăm dò quặng chì-kẽm khu vực Nà Bốp-Pù Sáp, huyện Chợn Đồn, tỉnh Bắc Kạn.Lưu trữ Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội.

Đào, T.B. (2011). Nghiên cứu đặc điểm và sự phân bố sinh khoáng chì-kẽm vùng Việt Bắc, miền Bắc Việt Nam. Luận án tiến sĩ, Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, Việt Nam, 201 trang.

Đỗ, Q. B., Đàm, Q. C., Kiều, T. C., Nguyễn, M. H., Nguyễn, T. Q. (2005). Nghiên cứu xác lập triển vọng quặng chì-kẽm, vàng và các khoáng sản khác đi kèm vùng Phia Dạ - Nà Cang, các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn. Lưu trữ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, 193 trang.

Đỗ, Q. B., Đàm, Q. C., Nguyễn, C. Đ., Phùng, Q. Đ., Nguyễn, T. H. L., Nguyễn, T. Q., Vũ, T. S. (2010). Nghiên cứu triển vọng quặng đồng, chì-kẽm và các khoáng sản khác đi kèm dải quặng Quản Bạ - Pắc Nậm các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Bắc Kạn. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, 180 trang.

Frenzel, M., Hirsch, T., Gutzmer, J. (2016). Gallium, germanium, indium, and other trace and minor elements in sphalerite as a function of deposit type - A meta-analysis. Ore Geological Review, 76, 52-78.

Hoàng, S. and Dương, Đ. N. (2004). Phân loại granitoiđ miền bắc Việt Nam theo chế độ kiến tạo. Tạp chí Địa chất, 285, 11-12.

Khuong, T. H., Le, X. T., Awadh, S. M., Ta, V. T., Ngo, X.D., Nguyen, K. D. (2023a). Geology, Pb and S isotope geochemistry, and genesis of the Na Bop-Pu Sap lead-zinc deposit in the Cho Don area, Northeastern Vietnam. Iraqi Geological Journal, 56, 2, 164-177.

Khuong, T. H., Nguyen, V. D., Nguyen, T. C., Pham, N. S. (2023b). Geological and geochemical characteristics of the Pac Lang gold deposits, Northeastern Vietnam and their potential prospects. Inzynieria Mineralna, 2(52), 311-318.

Li, H., Wu, Q. H., Evans, N. J., Zhou, Z. K., Kong, H., Xi, X. S., Lin, Z. W. (2018). Geochemistry and Geochronology of the Banxi Sb Deposit: Implications for Fluid Origin and the Evolution of Sb Mineralization in Central-Western Hunan, South China. Gondwana Research, 55, 112-134.

Li, H., Xi, X. S., Sun, H. S., Kong, H., Wu, Q., Wu, C., Gabo-Ratio, J. A. S. (2016). Geochemistry of the Batang Group in the Zhaokalong Area, Yushu, Qinghai: Implications for the Late Triassic Tectonism in the Northern Sanjiang Region, China. Acta Geologica Sinica: English Edition, 90(2), 704-721.

Lir, I. V. (1984). Kích thước trung bình của các thân quặng nhiệt dịch theo đường phương và hướng dốc. Nhà xuất bản Nhedra (tiếng Nga).

Misra, K. C. (2000). Understanding mineral deposits. Springer Dordrecht, XV, 845 pages.

Nguyễn, K. Q. (chủ biên) (1974). Địa chất và khoáng sản tờ Bắc Kạn tỷ lệ 1:200.000. Trung tâm thông tin Lưu trữ và Bảo tàng Địa chất, Hà Nội.

Nguyễn, K. V. (1982). Tuổi phóng xạ và tính chuyên hoá khoáng của các granit phức hệ Phia Bioc trên cơ sở các tài liệu địa hoá và đồng vị chì. Tạp chí Địa chất, 154, 24-26.

Nguyễn, V. N., Mai, T. T., Đỗ, Đ. N., Nguyễn, V. H., Nguyễn, M. L., Đoàn, T. N. H., Nguyễn, V. L. (2010). Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học để xây dựng các mô hình thành tạo quặng chì-kẽm ở miền Bắc Việt Nam. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Nguyen, V. T., Ngo, P. A., Phung, V. D., Pham, H. H., Vuong, M. S. (2002). New data on the Rb-Sr isotopic age of granitoids from the Song Hin complex. Journal of Geology, series B, 19-20, 103-107.

Pham, N. C., Ishiyama, D., Tran, T. A. (2014). Mineralization of Indium in Northern Vietnam: A Study on Mineralogy and Geochemistry of the Na Bop and Lung Hoai Deposits in the Cho Don and Cho Dien Mining Area. Acta Geologica Sinica, 88(s2), 194-196.

Pirajno, F. (2009). Hydrothermal Processes and Mineral Systems. Springer, 1249 pages.

Tăng, Đ. N., Chu, V. L., Nguyễn, P. (2016). Đánh giá triển vọng khoáng sản ẩn, sâu (Pb-Zn, Au-Sb) và các khoáng sản khác ở các vùng có triển vọng thuộc đông nam đới Lô Gâm. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Todt, W., Cliff, R. A., Hanser, A., Hofmann, A. W. (1996). Evaluation of a 202Pb-205Pb Double Spike for High-Precision Lead Isotope Analysis. Geophysical Monograph Series, 95, 429-437.

Trần, T. A. (chủ biên) (2010). Nghiên cứu thành phần đi kèm trong các kiểu tụ khoáng kim loại cơ bản và kim loại quý, hiếm có triển vọng ở miền Bắc Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả khai thác chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đề tài mã số KC08.24/06-10, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, 459 trang.

Trần, T. A. (2011). Đặc điểm khoáng vật - địa hóa và nguồn gốc các mỏ chì-kẽm cấu trúc Lô Gâm, miền Bắc Việt Nam. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 33(3ĐB), 393-408.

Trần, T. H. (chủ biên) (2004). Điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản đi kèm trong một số mỏ chì-kẽm và đồng ở MBVN. Lưu trữ Viện Địa chất, Hà Nội.

Trần, T. H., Trần, T. A., Phạm, T. D., Trần, Q. H., Bùi, Ấ. N., Trần, V. H., Phạm, N. C. (2010). Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng chì-kẽm và đồng miền Bắc Việt Nam. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 32(4), 289-298.

Trần, V. T., Thái, Q. L., Phan, C. T. (2009). Tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội.

Xu, B., Jiang, S. Y., Luo, L., Zhao, K. D., Ma, L. (2017). Origin of the granites and related Sn and Pb-Zn polymetallic ore deposits in the Pengshan district, Jiangxi province, South China: Constraints from geochronology, geochemistry, mineral chemistry, and Sr-Nd-Hf-Pb-S isotopes. Mineralium Deposita, 52(3), 337-360.

Zartman, R. E., and Doe, B. R. (1981). Plumbotectonics - The model. Tectonophysics, 75, 135-162

Other articles