Initial research results on the possibility of using metacarbonate formations in Tan Lap - Cho Don - Bac Kan province as decorative stone

  • Affiliations:

    Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam

  • *Corresponding:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Received: 4th-June-2023
  • Revised: 5th-Sept-2023
  • Accepted: 28th-Sept-2023
  • Online: 31st-Oct-2023
Pages: 49 - 59
Views: 514
Downloads: 12
Rating: , Total rating: 0
Yours rating

Abstract:

Based on the study of the characteristics of materials, structure, textures and physical properties of metacarbonate rocks at Tan Lap area, Cho Don district, Bac Kan province, it is possible to provide the initial possibility of using these rocks as decoration stones. Methods applied in the study include field investigations and sampling; sample analysis for thin-section microscopes, for the chemistry of sicilate and physical properties. The results indicate that metacarbonate rocks consist mainly of marbles which are allocated within the 3rd unit of the upper part of Mia Le formation (D1ml2). The rocks are thick layered structure, granoblastic texture, fine- to medium-grained marbles. Cao is the predominate chemical composition while heavy metals and radioactive elements are of very low contents. The rocks are pure white, exhibiting high color fastness and gloss. The outcomes of this study could serve as a scientific basis for guiding in exploration, exploitation, and utilization of mineral resources (marble) in the Tan Lap area particularly as well as in Vietnam's territory.

How to Cite
Le, T.Ngoc Thi, To, B.Xuan, Pham, A.Van Thi, Dang, V.Thi and Pham, S.Truong 2023. Initial research results on the possibility of using metacarbonate formations in Tan Lap - Cho Don - Bac Kan province as decorative stone (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 64, 5 (Oct, 2023), 49-59. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2023.64(5).06.
References

Bui, N. K.,  Pham, H. T., Pham, M., and Le, P. D. (2021). Mineral characteristics of metacarbonat in Sa Thay, Kon Tum and potential use for gemstone. VNUHCM Journal of Natural Sciences, 5(2), 1086-1100.

Đỗ, Đ. T., Lê, T. M., Phan, V. S., Nguyễn, A. B., Đỗ, V. N., Phạm, T. V. A., Lê, T.C., Phạm, T. S., Hà, T. N., Đinh, V. D., Phan, V. S. (2007). Đánh giá tiềm năng đá ốp lát tỉnh Bắc Kạn. Đề tài cấp tỉnh, Sở TN-MT tỉnh Bắc Kạn.

Đỗ, Đ. T., Đặng, V. B., Phan, V. N., Lê, T. M. Nguyễn, V. B., Đỗ, V. N., Nguyễn, V. C., Phạm, T. S., Hà, T. N., Phạm, V. S., Phạm, T. V. A., Đinh, V. D., Phạm, T. H. (2005). Điều tra, đánh giá chất lượng, trữ lượng đá vôi trắng phục vụ quy hoạch, khai thác sử dụng hợp lý và có hiệu quả trên địa bản tỉnh Bắc Kạn. Đề tài cấp tỉnh. Sở TN-MT tỉnh Bắc Kạn.

La, M. S., Nguyễn, T. D., Trần, Q. P., Trần, V. T., Phạm, D. C. (2014). Nghiên cứu quá trình thành tạo và chất lượng đá metacarbonat vùng Văn Chấn, Yên Bái. Sở TN-MT tỉnh Yên Bái.

Nguyễn, H. Đ. (2014). Đánh giá tiềm năng đá mỹ nghệ, đá trang trí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và đề xuất hướng khai thác sử dụng. Luận văn thạc sĩ khoa học Trái đất, Đại học Huế.

Nguyễn, K. G., Lê, T. D., Phạm, T. V. A., Phạm, T. H., Trương, A. Q., Hà, T. N., Phạm, T. S., Nguyễn, T. T., Ngô, X. Đ., Nguyễn, H. T., Lê, T. N. T., Phạm, A. C. (2015). Nghiên cứu đánh giá tiềm năng đá mỹ nghệ tỉnh Kon Tum phục vụ quy hoạch thăm dò, khai thác. Đề tài KHCN cấp tỉnh. Sở KHCN tỉnh Kon Tum.

Phạm, T. V. A., Le, T. D., Nguyễn, K. G., Phạm, T. S., Nguyễn, H. T., Hà, T. N., Phạm, V. T., Hoàng, B. Q., Trần, L. C., Trần, V. D. (2017). Nghiên cứu địa chất thạch luận các đá metacarbonat và mối liên quan của chúng với khoáng sản khu vực Tây Nghệ An và khối nhô Kon Tum. Đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2013-02-13.

Thông tư số 05/2020/TT-BTNMT, Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm đá ốp lát và mỹ nghệ.

Trần, T. H., Ngô, T. P., Nguyễn, V. Y., Phạm, T. D., Trần, Q. H., Trần, T. A., Trần, V. A. (2008). Điều tra đánh giá triển vọng và khả năng sử dụng nguồn đá mỹ nghệ phục vụ phát triển công nghiệp địa phương một số tỉnh miền Trung. Đề tài cấp Nhà nước.

Trần, V. T. (2000). Sách tra cứu phân vị địa tầng Việt Nam. Lưu trữ Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Hà Nội.