Evaluation of landslides, accretion circumstance and riverbank slope stability analyses in the Mekong Delta

  • Affiliations:

    Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam

  • *Corresponding:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Received: 19th-May-2023
  • Revised: 7th-Sept-2023
  • Accepted: 28th-Sept-2023
  • Online: 31st-Oct-2023
Pages: 28 - 39
Views: 523
Downloads: 21
Rating: , Total rating: 0
Yours rating

Abstract:

This study presents the current situation of landslides and accretion on the Tien and Hau riverbanks in the Mekong Delta over time. Simultaneously, the riverbank slope stability was assessed and showed some related effects. Statistical methods, combined with field surveys and GEOSlope analysis, were used to assess the circumstances of landslides and accretion. Results show that the most landslides have occurred in the An Giang and Dong Thap areas. In the prior 2015 period, 23 and 7 riverbank sections with frequent landslides were excavated and inventoried on the Tien and Hau rivers, respectively. Meanwhile, 28 and 9 sections where accretion occurred during this period were inventoried on the Tien and Hau riverbanks, respectively. Since 2015, 248 locations of landslides and accretion occurring in the area have been investigated. The study also indicates that the displacement of active tectonic faults and instability of riverbank slopes have been demonstrated and complemented the landslide causes in the area. These results are intended to warn and help local authorities to promptly take positive measures to prevent and orient appropriate socio-economic development for the region.

How to Cite
Bui, H.Vinh and Tran, T.Quang 2023. Evaluation of landslides, accretion circumstance and riverbank slope stability analyses in the Mekong Delta (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 64, 5 (Oct, 2023), 28-39. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2023.64(5).04.
References

Besset, M, Gratiot, N, Anthony, E. J., Bouchette, F, Goichot, M, Marchesiello, P. (2019). Mangroves and shoreline erosion in the Mekong River delta, Viet Nam. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 226, 106263.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2017). Tài liệu Hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Báo cáo: Lún sụt đất và xói lở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng, nguyên nhân và định hướng giải pháp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2023). Bản đồ sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển. https://satlov2.vndss.com/. Tiếp cận từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2023.

Clark, P. U., Shakun, J. D., Marcott, S. A., Mix, A. C., Eby, M., Kulp, S. and Plattner, G. K. (2016). Consequences of twenty - first - century policy for multi - millennial climate and sea - level change. Nature climate change, 6(4), 360 - 369.

Diễn, T. L. T. (2021). Nghiên cứu dự báo ổn định bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ thích hợp. Luận án tiến sĩ, đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Điệp, N. T. H., Minh, V. Q., Trường, P. N., Thành, L. K., Vinh, L. T. Q. (2019). Diễn tiến tình hình sạt lở ven bờ sông Tiền và sông Hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Can Tho Univ. J. Sci. 55, 125 - 133. https://doi.org/ 10.22144/ctu.jsi. 2019. 139.

Fujihara, Y., Hoshikawa, K., Fujii, H., Kotera, A., Nagano, T. and Yokoyama, S. (2016). Analysis and attribution of trends in water levels in the Vietnamese Mekong Delta. Hydrol. Process, 30, 835 - 845.

Hoài, H. C., Bảy, N. T., Khôi, Đ. N., Nga, T. N. Q. (2019). Phân tích nguyên nhân gây gia tăng xói lở bờ sông ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khí tượng thủy văn Vietnam J. Hydrometeorol. 2019, 42 - 50. https://doi. org/10.36335/ vnjhm.2019(703).42 - 50.

Hoành, T. P. (2014). Hiện trạng xói lở bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2013. Tạp chí Khoa học, (58), 161.

Liên đoàn bản đồ địa chất Miền Nam (2016). Báo cáo Điều tra, đánh giá địa động lực hiện đại để hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng ở đồng bằng sông Cửu Long; phụ lục số 1: Địa vật lý (2016).

Tho, N. V. (2020). Coastal erosion, river bank erosion and landslides in the Mekong Delta: Causes, effects and solutions. Springer Singapore. https://doi.org/10. 1007/978 - 981 - 15 - 2184 - 3.

Tri, V. K. (2012). Hydrology and hydraulic infrastructure systems in the Mekong Delta, Vietnam. In The Mekong Delta system: Interdisciplinary Analyses of a river delta (pp. 49 - 81). Dordrecht: Springer Netherlands.

Tỷ, T. V., Tiến, P. H., Thịnh. L. V., Hồng, H. T. C, Thắng, C. N., Duy, Đ. V., An, N. T., Anh, L. Q., Liêm, N. T. (2022). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ sông: trường hợp nghiên cứu tại đoạn sông Chà Và, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học trường đại học Cần Thơ, tập 58, số 5A (2022):14 - 21.

Văn, C. T., Tuấn, L. A., Tuấn, N. C., Việt, C. T., Anh, L. N. (2021). Ứng dụng mô hình thủy động lực hai chiều (Mike 21) để mô phỏng chế độ bùn cát trên sông Hậu tại khu vực Long Xuyên - tỉnh An Giang. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Trái đất và Môi trường 5, 20 - 33.

Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (2007). Dự báo các vị trí sạt lở trọng điểm trên hệ thống sông Cửu Long, Đồng Nai - Sài Gòn.

Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (2017). Báo cáo về việc gia tăng sạt lở bờ sông, kênh rạch trong thời gian gần đây tại các tỉnh phía Nam. https://vawr.org.vn/. Tiếp cận năm 2023.