Build land price WebGIS with ArcGIS online and ArcGIS API

 • Affiliations:

  1 Faculty of Geomatics and Land Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  2 Land Management and Cadastral Technology for Sustainable Development (MTS), Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 5th-June-2023
 • Revised: 5th-Sept-2023
 • Accepted: 29th-Sept-2023
 • Online: 31st-Oct-2023
Pages: 17 - 27
Views: 451
Downloads: 13
Rating: , Total rating: 0
Yours rating

Abstract:

Building and completing the land price database contributes to completing the land database, promoting digital transformation, improving the effectiveness and efficiency of the state management of land, while increasing transparency in deciding land prices, increasing interconnectivity and modernizing public land services. However, nationwide land price data has not yet been formed, studied. Reserach projects of the Ministry of Natural Resources and Environment are still mainly focusing on solving land valuation problems and building a land database. In the world, the construction of an online land price information system has been implemented on the basis of WebGIS technology and achieved many good results. This article introduces the process and experimental results of building a land price database in Dong Cuong commune, Yen Lac district, Vinh Phuc province. Tools used in this study include ArcGIS Online, ArcGIS API, Microsoft SQL SERVER; Spatial land price data is built from cadastral spatial data after standardization according to Circular No. 05/2017/TT-BTNMT of the Ministry of Natural Resources and Environment. The experimental results of building a Land Information System identify 4 groups of users: Guests, Members, Data Management and System Administrator. The land price information system is designed in the form of a Web-app, installed on the website with the address: https://giadat.gis-humg.com.

How to Cite
., C.The Nguyen, ., M.Xuan Tran and ., T.Kim Thi Pham 2023. Build land price WebGIS with ArcGIS online and ArcGIS API (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 64, 5 (Oct, 2023), 17-27. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2023.64(5).03.
References

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (2023). Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2023. Nghị quyết về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định kỹ thuật về CSDL đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về quy trình xây dựng CSDL đất đai.

Bùi, N. T. (2019). Sử dụng công cụ giá đất và định giá đất trong quản lý kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật Đất đai 2013.

Bùi, T. Đ. và Trần, T. T. (2023). Quản trị đất đai ở một số nước và giá trị tham khảo cho Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 02+03 (450+451)-T1+2/2023. P99-105.

Bùi, T. C. N. (2021). Bất cập trong vấn đề định giá đất và đề xuất những giải pháp. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. Truy cập tại website: https://tainguyenvamoitruong.vn/ bat-cap-trong-van-de-dinh-gia-dat-va-de-xuat -nhung-giai-phap-cid1608.html.

Công ty cổ phần giải pháp và công nghệ Vietnix (2023). SQL Server là gì? Hướng dẫn cài đặt SQL Server. Truy cập tại website: https://vietnix.vn/sql-server-la-gi/

Châu, H. T. (2020). Hoàn thiện quy định của pháp luật về quy trình xác định giá đất cụ thể. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. Truy cập tại website: http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tin chitiet.-aspx?tintucid=210565.

Chính phủ (2014). Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất.

Chính phủ (2019). Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Đặng, H. V. (2023). Lúng túng định giá đất. Báo điện tử VnExpress. Truy cập tại website: https://vnexpress.net/lung-tung-dinh-gia-dat-4631411.html.

ESRI Việt Nam (2023). ArcGIS online. Truy cập tại website: https://esrivn.com/ArcGIS-online/#.

Ngô, T. L. (2019). Tồn tại, bất cập trong định giá đất, định hướng hoàn thiện. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật Đất đai 2013.

Nguyễn, T. C. và Trần, X. M. (2023). Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Tập 63, kỳ 5 (2023), 37-47.

Nguyễn, T. T. S. (2019). Kinh nghiệm công tác xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu giá đất của một số nước trên thế giới. Báo cáo chuyên đề, thuộc nghiên cứu cấp bộ mã số TNMT.2018.01.02.

Phạm, P. N. và Phan, T. T. H. (2019). Tăng cường các khoản thu tài chính từ đất đai theo cơ chế thị trường tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật Đất đai 2013.

Phan, T. H. (2017). Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1+2 (329+330) 2/2017.

Tổng Cục quản lý đất đai (2019). Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Thủ tướng chính phủ (2018). Chỉ thị số 01/CT-Tg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Trần, V. T., Nguyễn, X. L. và Phạm, L. T. (2023). Xây dựng hệ thống quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giá đất. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững thị trường bất động sản trong bối cảnh mới”. TP Hồ Chí Minh, 11/3/2023.

Trường, G. (2021). Xây dựng CSDL đất đai hoàn chỉnh: Chưa vượt được khó khăn để về đích. Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường, truy cập tại địa chỉ: https://baotai nguyenmoi truong.vn/xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-hoan-chinh-chua-vuot-duoc-kho-khan-de-ve-dich-319185.html.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2019). Quyết định số: 62/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 Vĩnh Phúc ngày 31/12/2019 về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020 - 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2020). Quyết định số: 45/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 31/12/2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Yên Trung (2023). Sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia: Nền tảng cho thị trường BĐS lành mạnh trong nền kinh tế số. Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes.vn). Truy cập tại website: https://reatimes.vn/som-hoan-thanh-co-so-du-lieu-dat-dai-quoc-gia-202012 24000-020886.html.

Quốc hội (2013). Luật số: 45/2013/QH13, Luật Đất đai, ngày 29/11/2013.