Variation of sediment provenance at the 09 - 1 Block, Cuu Long Basin: their significance in assessing the Oligocene - Miocene reservoir quality

 • Affiliations:

  1 Russia-Vietnam Joint Venture (Vietsovpetro), Ba Ria - Vung Tau, Vietnam
  2 Vietnam Petroleum Institute, Hanoi, Vietnam
  3 Vietnam Petroleum Institute, Ho Chi Minh City, Vietnam
  4 Vietnam Administration of Seas and Islands, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 4th-June-2021
 • Revised: 31st-Aug-2021
 • Accepted: 29th-Sept-2021
 • Online: 31st-Oct-2021
Pages: 29 - 42
Views: 1534
Downloads: 916
Rating: 5.0, Total rating: 91
Yours rating

Abstract:

The Cuu Long Basin is one of the Tertiary sedimentary basins situated on the continental shelf of Vietnam, which demonstrates the high potential of oil and gas. Apart from fractured granite reservoirs, the Oligocene - Miocene sand bodies are thought to have significant potential for forming non - structural traps. The results of the study on the composition and physical properties of the sediments derived from wells "X" and "Y", block 09 - 1, Cuu Long Basin show that there is a clear difference between the Late Oligocene and Early Miocene sandstone in the well "X", namely the Miocene sandstone shows larger particle size, higher roundness and sortness (TB: 434.2; Ro: 0.69; So: 2.22) than those of the Late Oligocene sandstone (TB: 104.28; Ro: 0.64; So: 1.46). This difference is likely attributed to the fact that the Miocene sandstone was influenced by the marine environment, which intensified the roundness and sortness. Meanwhile, the well "Y" did not show much difference in the physical parameters of the sediments between the Late Oligocene and Early Miocene age ranges. However, the grain size was slightly increased and the roundness was less during the Early Miocene. It is possible that the “Y” well is located closer to the local source. The variation in the physical parameters of the sediments, proportion of sand grains and clay minerals shows that the quality of late Oligocene reservoir is better than that of Early Miocene reservoir, and the Late Oligocene reservoir quality in the "X" well is better than that in the borehole "Y".

How to Cite
Nguyen, A.Lam, Nguyen, T.Thanh, Hoang, L.Van, Bui, D.Viet, Nguyen, H.Trung, Nguyen, A.Tuan, Bui, P.Ngoc Thi, Nguyen, T.Tan and Trinh, T.Thanh 2021. Variation of sediment provenance at the 09 - 1 Block, Cuu Long Basin: their significance in assessing the Oligocene - Miocene reservoir quality (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 62, 5 (Oct, 2021), 29-42. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2021.62(5).03.
References

Blott, S. J., K. Pye, (2001). Gradistat: A grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments. Earth Surf. Process. Landforms 26. 1237 - 1248.

Dickinson, W. R., C. A. Suczek, (1979). Plate tectonics and sandstone compositions. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 63. 2164 - 2184.

Dickinson, W. R., L. S. Beard, G. R. Brakenrige, J. L. Erjavec, R. C. Ferguson, K. F. Inman, K. R.A., F. A. Lindberg, P. T. Ryberg, (1983). Provenance of North American Phanerozoic sandstone in relation to tectonic setting. Geol, Soc. America Bull 94: 222 - 235.

Đỗ Bạt, Nguyễn Địch Dỹ, Phan Huy Quynh, Phạm Hồng Quế, Nguyễn Quý Hùng, Đỗ Việt Hiếu và Chu Đức Quang, (2019). Địa tầng các bể trầm tích Kainozoi Việt Nam. Địa chất và Tài nguyên dầu khí Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 161 - 208.

Folk, R. L., (1954). The distinction between grain size and mineral composition in sedimentary - rock nomenclature.Journal of Geology 62. 334 - 359.

Folk, R. L., W. C. Ward, (1957). Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters. Journal of Sedimentary Petrology 27. 3 - 26.

Hoàng Ngọc Đông, (2012). Đặc điểm địa chất - kiến tạo phần Đông Bắc bồn trũng Cửu Long trong thời kỳ Eocen - Oligocen. Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Lê Văn Cự, Hoàng Ngọc Đang, Trần Văn Trị và Nguyễn Quang Tuấn, (2019). Cơ chế hình thành và các kiểu bể trầm tích Kainozoi Việt Nam. Địa chất và Tài nguyên dầu khí Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 128 - 160.

Nguyễn Hoài Chung, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thanh Tuyến, Mai Hoàng Đảm, Nguyễn Văn Sử, Bùi Thị Ngọc Phương, Nguyễn Tấn Triệu, Phạm Thị Toan và Lê Thị Việt Phương, (2019a). Báo cáo phân tích cổ sinh địa tầng giếng khoan R - 55. Thành phố Hồ Chí Minh. VPI - Lab. Viện Dầu khí Việt Nam. 63.

Nguyễn Hoài Chung, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thanh Tuyến, Mai Hoàng Đảm, Nguyễn Văn Sử, Bùi Thị Ngọc Phương, Nguyễn Tấn Triệu, Phạm Thị Toan và Lê Thị Việt Phương, (2019b). Báo cáo phân tích cổ sinh địa tầng giếng khoan R - 60. Thành phố Hồ Chí Minh. VPI - Lab. Viện Dầu khí Việt Nam. 71.

Schmidt, W. S., H. H. Bui, J. W. Handschya, T. H. Vu, X. C. Trinh, T. T. Nguyen (2019). Tectonic evolution and regional setting of the Cuu Long Basin, Vietnam. Tectonophysics 757. 36 - 57.

Tạ Thị Thu Hoài and Phạm Huy Long (2009). Các giai đoạn biến dạng ở bồn trũng Cửu Long. Tạp chí Phát triển Khoa học and Công nghệ 12. 110 - 116.

Trần Lê Đông, Phùng Đắc Hải và Đỗ Quang Đối (2019). Bể trầm tích Cửu Long và tiềm năng dầu khí. Địa chất và Tài nguyên dầu khí Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 318 - 389.

Vietnam Petroleum Institute (2011).   Cuu Long Basin in Overview of Petroleum Basins in Vietnam (Internal report). Vietnam Petroleum Institute. 1-66.