Morphological characteristics of the southwest deep - depression East Sea region

 • Affiliations:

  1 Vietnam Union of Geological Sciences, Hanoi, Vietnam
  2 Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 25th-Mar-2021
 • Revised: 28th-June-2021
 • Accepted: 28th-July-2021
 • Online: 31st-Aug-2021
Pages: 29 - 37
Views: 1977
Downloads: 1039
Rating: 5.0, Total rating: 103
Yours rating

Abstract:

Morphological characteristics of the southwestern deep-depression East Sea have been defined based on the subdivision into co-origin surfaces. The results show that, the study area has 16 morphological units, including: Horizontal surface, slightly inclined surface, continental shelf accumulation, 200÷300 m depth; The surface is slightly inclined and wavy accumulates the outer shelf, 300÷700 m deep; Horizontal surface, abrasive, 500÷700 m (Guyot); Abrasive horizontal surface (Guyot), depth 1,300÷1,600 m; Abrasive horizontal surface (Guyot), depth -2,000 m; The surface of the ancient volcanic crest is distributed at different depths; Young volcanic surface, 1,200÷3,000 m deep; Wavy, accumulative plain, continental rise, 1,100÷1,800 m deep; Plain transport - accumulation plain, depth 1,100÷2,300 m; The smooth plain transports accumulates, depth 2,300÷3,000 m; The plain is divided by underground hills and mountains in the north, 2,000÷2,600 m deep; The plain is strongly dissected of underground mountains, 1,700÷2,600 m deep; Deep depression surface splits; Tectonic slope surface, continental slope 800÷1,400 m depth; Slope surface of the Northwestern underground mountain range 1,800÷2,600 m; Slope surface of the Southeastern underground mountain range 2000÷2900 m. Based on the morphological characteristics of the study area, field investigation, and analytical results allowed us to capture the potential areas of the Fe - Mn nodule and crust, namely: morphological units such as Guyot, young volcanic surface are supposed to be the prospect of the Fe - Mn crust while the deepwater surfaces demonstrate favorable place for Fe - Mn nodule can produce accumulation.

How to Cite
Dang, B.Van, Ngo, C.Kim Thi, Phan, B.Van, Nguyen, H.Huu, Bui, H.Vinh and Bui, H.Thu Thi 2021. Morphological characteristics of the southwest deep - depression East Sea region (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 62, 4 (Aug, 2021), 29-37. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2021.62(4).04.
References

Đặng Văn Bát (cb), (2004). Đặc điểm địa hình, địa mạo đáy biển vịnh Bắc Bộ Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000. Đề tài Khoa học Công nghệ, Liên đoàn Địa chất biển.

Đặng Văn Bát, (2007). Các cấu trúc hình thái bể Nam Côn Sơn. Tạp chí Địa chất loạt A, số 299 (3-4.2007), 25 - 30.

Ngô Thị Kim Chi, (2020). Các đơn vị kiến trúc-hình thái khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông. Tuyển tập Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững năm 2020, 21-26.

Lan Chi, (2020). Ứng dụng phương pháp nghiên cứu địa mạo đáy biển để dự báo tiềm năng khoáng sản. Tài nguyên và Môi trường. Báo điện tử của Bộ tài nguyên và Môi trường, 29- 9-2020.

Geraximov I. P., (1946). Kinh nghiệm lý giải địa mạo cho sơ đồ chung của cấu trúc địa chất Liên Xô. Những vấn đề của địa lý tự nhiên. Nhà xuất bản Viện Hàn lâm Liên Xô, , tập 12, Moxkva (bản Tiếng Nga).

Nguyễn Hiệp, (2019). Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật

Bùi Công Quế, Phùng Văn Phách, (2001). Về những yếu tố cấu trúc kiến tạo chính trên vùng biển Việt Nam và kế cận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 4-2001, 1-13.

Phạm Như Sang, (2020). Đặc điểm nguồn gốc trầm tích khu vực Tây Nam biển Đông. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, tập 61, Kỳ 5 (2020)

Nguyễn Thị Anh Thơ, (2008). Các phương pháp nghiên cứu môi trường trầm tích Oligocene muộn ở bồn trũng Nam Côn Sơn. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Số 21(01), 58 - 64.

Nguyễn Thế Tiệp, (2010). Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng biển nước sâu (>200 m nước) Nam Việt Nam là cơ sở khoa học để tìm kiếm Tài nguyên khoáng sản liên quan. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp nhà nước KC09 - 18/06 - 10.

Nguyễn Trọng Tín, (2010). Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí các khu vực Trường Sa và Tư Chính-Vũng Mây. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp nhà nước KC 09.25/06-10.

Other articles