A discussion about the management practices over the collection and use of the environmental fees in the mining industry

  • Affiliations:

    Faculty of Economics and Business Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam

  • *Corresponding:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Received: 9th-Aug-2020
  • Revised: 3rd-Oct-2020
  • Accepted: 31st-Oct-2020
  • Online: 31st-Oct-2020
Pages: 47 - 53
Views: 1895
Downloads: 498
Rating: 5.0, Total rating: 49
Yours rating

Abstract:

This article will brief through the current practices of collecting and utilizing the environmental protection fees at the localities, point out the results, and highlight the remaining aspects along with their root causes. From there, the article will suggest recommendations in order to emphasize effective management over the collection of the environmental fee in Vietnam.

How to Cite
Phan, T.Thi 2020. A discussion about the management practices over the collection and use of the environmental fees in the mining industry (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 5 (Oct, 2020), 47-53. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.KTQTKD2020.07.
References

Báo cáo thường niên Quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản của tỉnh Nghệ An, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản

Bộ tài chính. Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/1/2017. Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, Thư viện pháp luật

Chính phủ. Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016. Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thư viện pháp luật.

Chính phủ. Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016. Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thư viện pháp luật.

Thái Hải, (2020). Hoàng loạt vi phạm về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, Báo Thanh tra – Cơ quan của thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, ngày 16/7/2020. Link: https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/hang-loat-vi-pham-ve-bao-ve-moi-truong-trong-khai-thac-khoang-san-168186.html

HĐND tỉnh Phú Thọ. Nghị quyết số 13/2018/NQ - HĐND ngày 13/12/ 2018.  Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NĐ – HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỉ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017÷2020. Thư viện pháp luật

HĐND tỉnh Nghệ An. Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thư viện pháp luật.

HĐND tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết số 61/2017/NĐ–HĐND ngày 07/7/2017. Quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại của phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thư viện pháp luật.

HĐND tỉnh Hà Giang. Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016. Quy định về Phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Thư viện pháp luật.

HDND tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND, ngày 8/12/2016.  Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Thanh Hóa. Thư viện pháp luật.

UBND tỉnh Điện Biên Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017. Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thư viện pháp luật.

Other articles