Nghiên cứu tách Urani, Thori từ quá trình chế biến quặng đất hiếm Mỏ Nậm Xe

http://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=999
  • Cơ quan:
    1 Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
    2 Viện Công nghệ xạ hiếm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam
  • Từ khóa: Đất hiếm Nậm Xe, Tách loại Thori, , Urani, Kết tủa, Chiết dung môi
  • Nhận bài: 10-01-2019
  • Chấp nhận: 20-02-2019
  • Đăng online: 29-04-2019
Lượt xem: 489

Tóm tắt:

Báo cáo trình bày tóm tắt kết quả nung phân hủy quặng đất hiếm tại mỏ Nậm Xe và tách các tạp chất urani, thori, sắt, từ dung dịch thủy luyện bằng phương pháp trung hòa và phương pháp chiết bằng dung môi. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều kiện nung phân hủy ở nhiệt độ 450oC, tỷ lệ quặng/axit H2SO4 đặc là 1/1, thời gian nung 2 giờ và quặng sau khi nung được hòa tách bằng nước với tỷ lệ rắn/lỏng là 1/5; hóa bùn và rửa với tỷ lệ rắn/ lỏng là 1/4 sẽ cho kết quả hơn 60% Th và hơn 45% U nằm lại trong bã rắn, còn hiệu suất hòa tách đất hiếm lớn hơn 95%. Bằng phương pháp trung hòa với tác nhân MgO ở điều kiện pH từ 4÷4,5. Hiệu suất tách các tạp chất Th, U, Fe từ dung dịch hòa tách tương ứng là 85%, 37% và 98%. Bằng kỹ thuật chiết dung môi với việc sử dụng tác nhân amin bậc 1 (N1923) và amin bậc 3 (TOA), hiệu suất tách các tạp chất Th, U tương ứng là 95,8 và 95,3%

Trích dẫn
Phan Quang Văn, Thân Văn Liên, Đào Trung Thành và Trần Thế Định, 2019. Nghiên cứu tách Urani, Thori từ quá trình chế biến quặng đất hiếm Mỏ Nậm Xe (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 60, kỳ 2.