Đánh giá tác động và rủi ro môi trường tại khu vực khai thác và chế biến quặng apatit tại tỉnh Lào Cai

http://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=998
  • Cơ quan:
    Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Apatit, Tác động môi trường, Rủi ro môi trường, SAB
  • Nhận bài: 15-02-2019
  • Chấp nhận: 10-03-2019
  • Đăng online: 29-04-2019
Lượt xem: 385

Tóm tắt:

Khai thác và chế biến quặng apatit là một trong những hoạt động khoáng sản chính của tỉnh Lào Cai. Theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng năm, hầu hết các sông, suối chảy qua khu vực khai thác và chế biến apatit như suối chữ O, Ngòi Đum, Ngòi Đường, Đông Hồ, suối Cóc … đều bị ô nhiễm bởi hàm lượng COD, BOD, TSS, NO3-. Mức độ ô nhiễm sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu không có biện pháp quản lý phù hợp do sự tích lũy lâu dài chất gây ô nhiễm. Phương pháp đánh giá tác động và rủi ro môi trường SAB cho phép lượng hóa được các tác động và rủi ro môi trường tại khu vực nghiên cứu từ đó xác định vấn đề môi trường cần ưu tiên để giải quyết nhằm hỗ trợ cho các nhà quản lý, cơ sở khai thác ra quyết định thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường phù hợp và hiệu quả. Kết quả đánh giá tác động và rủi ro môi trường cho thấy, rủi ro môi trường lớn nhất của khu vực nghiên cứu đến từ nước mặt với chỉ số tác động và rủi ro môi trường lần lượt là 719.5 và 460.5 nằm trong ngưỡng có tác động mạnh và mức rủi ro cao. Môi trường không khí ảnh hưởng chủ yếu bởi tiếng ồn tức thời và bụi lơ lửng(TSP),mặc dù tác động và rủi ro xảy ra ở mức nhẹ (chỉ số EI và ER: 210,2; 168,2) nhưng cũng cần quan tâm giảm thiểu vì tỷ lệ mẫu có chỉ tiêu vượt 70% MAC cao trên 80% tức xác suất xảy ra rủi ro ở mức cao. Vì vậy, công tác quản lý môi trường hiện nay tại khu vực khai thác và chế biến apatit cần chú trọng việc kiểm soát nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải đặc biệt các thông số COD, BOD, NO3- nhằm giảm thiểu tác động tới hệ thống nước mặt đồng thời có giải pháp cải thiện chất lượng sông, suối đang bị ô nhiễm

Trích dẫn
Nguyễn Thị Cúc, 2019. Đánh giá tác động và rủi ro môi trường tại khu vực khai thác và chế biến quặng apatit tại tỉnh Lào Cai (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 60, kỳ 2.