Quy luật biến đổi một số tính chất cơ lý chủ yếu của các loại đá theo chiều sâu tại mỏ than Đèo Nai và Cọc Sáu

http://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=950
 • Cơ quan:
  1 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Việt Nam
  2 Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, Việt Nam
  3 Phòng Xuất bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
 • Từ khóa: Quy luật biến đổi tính chất cơ lý, Mỏ Đèo Nai, Mỏ Cọc Sáu
 • Nhận bài: 10-01-2019
 • Chấp nhận: 20-02-2019
 • Đăng online: 29-04-2019
Lượt xem: 420

Tóm tắt:

Từ kết quả thu thập các tài liệu, số liệu về tính chất cơ lý của các loại đá tại các giai đoạn thăm dò, các công trình thành lập bản đồ nham thạch từ 2002 đến 2018 và tài liệu khảo sát đánh giá tại thực địa, chúng tôi đã phân tích tổng hợp, chỉnh lý số liệu, sử dụng phương pháp địa thống kê để xây dựng các công thức thực nghiệm dự báo quy luật thay đổi tính chất cơ lý đá theo chiều sâu tại mỏ than Đèo Nai và mỏ than Cọc Sáu. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra được các hàm số quan hệ về sự biến đổi tính chất cơ lý của đá theo chiều sâu và từ đó giúp các mỏ than khai thác lộ thiên tại Quảng Ninh lập được kế hoạch thiết kế khoan nổ mìn, bốc xúc, vận chuyển, đạt được kết quả cao hơn

Trích dẫn
Nguyễn Khắc Hiếu, Trần Tuấn Anh và Võ Thị Công Chính, 2019. Quy luật biến đổi một số tính chất cơ lý chủ yếu của các loại đá theo chiều sâu tại mỏ than Đèo Nai và Cọc Sáu (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 60, kỳ 2.