Nghiên cứu ảnh hưởng của độ hạt đến hiệu quả tuyển nổi bùn than bằng máy Jameson

http://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=724
  • Cơ quan:

    1 Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • Nhận bài: 24-10-2016
  • Sửa xong: 18-12-2016
  • Chấp nhận: 30-12-2016
  • Ngày đăng: 30-12-2016
Lượt xem: 1173
Lượt tải: 540
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 53
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Theo nguyên lý làm việc của máy tuyển nổi Jameson, tốc độ phun bùn ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tuyển hạt thô hay mịn. Khi tuyển vật liệu mịn cần bóng khí có kích thước nhỏ hơn và tốc độ phun bùn cao hơn so với khi tuyển vật liệu hạt thô.Tốc độ phun bùn phụ thuộc vào các yếu tố: Áp lực cấp liệu; lưu lượng bùn cấp liệu; đường kính ống phun bùn; đường kính và hình dạng đầu phun bùn. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng thu hồi than các cấp hạt khác nhau, khi tuyển chung và tuyển riêng các cấp hạt này bằng thiết bị Jameson ở một vài chế độ tuyển ảnh hưởng đến tốc độ phun bùn vào máy. Từ kết quả nghiên cứu, xác định được các chế độ công nghệ tuyển và thống số cấu tạo của máy Jameson phù hợp với mục đích tuyển hạt thô hoặc mịn

Trích dẫn
Phạm Văn Luận và Lê Việt Hà, 2016. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ hạt đến hiệu quả tuyển nổi bùn than bằng máy Jameson, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 57.