Truy vấn cơ sở dữ liệu không gian trong sql server

http://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=493
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 19-08-2015
  • Sửa xong: 10-10-2015
  • Chấp nhận: 30-10-2015
  • Ngày đăng: 30-10-2015
Lượt xem: 1200
Lượt tải: 434
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 43
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo chủ yếu tập trung nghiên cứu khả năng truy vấn dữ liệu không gian của hệ quản trị SQL Server 2014. SQL Server hỗ trợ các hàm không gian cơ bản được cung cấp bởi OGC như STLength(), STArea(), STDistance() và tính năng hiển thị cơ sở dữ liệu bản đồ mà không cần sử dụng các phần mềm biên tập bản đồ như ArcGIS hay MapInfo. Trong bài báo, kết quả kiểm nghiệm các câu truy vấn trên bản đồ của Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh với SQL Server 2014 cho thấy đây là hệ quản trị có khả năng quản trị dữ liệu không gian tốt và phù hợp với nhu cầu của người dùng trong truy vấn dữ liệu không gian

Trích dẫn
Nguyễn Thị Hữu Phương, Hoàng Anh Đức và Phạm Văn Đồng, 2015. Truy vấn cơ sở dữ liệu không gian trong sql server, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 52.