Ảnh hưởng của điều kiện làm việc thay đổi của giếng đến cột ống khai thác

http://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=233
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 05-09-2012
  • Sửa xong: 12-10-2012
  • Chấp nhận: 30-10-2012
  • Ngày đăng: 30-10-2012
Lượt xem: 993
Lượt tải: 382
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 38
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Sự thay đổi áp suất, nhiệt độ trong lòng giếng dẫn đến có lực tác động vào ống khai thác, thậm chí còn làm thay đổi chiều dài của cột ống. Hiệu ứng piston, phình và cong ống là kết quả của sự thay đổi áp suất trong giếng, còn hiệu ứng nhiệt độ và các lực tác dụng không phụ thuộc vào áp suất trong giếng. Khi điều chỉnh chế độ làm việc của giếng, cũng như khi lắp đặt bộ thiết bị, dụng cụ lòng giếng, cần kiểm tra các hiệu ứng có thể tác động lên cột ống khai thác khi điều kiện làm việc bị thay đổi. Tránh vượt quá các ứng suất kéo, nén, bền của cột ống, gây đứt, gãy, biến dạng cột ống khai thác.

Trích dẫn
Lê Đức Vinh, 2012. Ảnh hưởng của điều kiện làm việc thay đổi của giếng đến cột ống khai thác, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 40.