Đặc điểm thủy địa hóa và thành phần đồng vị bền d2H và d18O trong nghiên cứu xâm nhập mặn các tầng chứa nước lỗ hổng khu vực ven biển Thành phố Đà Nẵng

 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  2 Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 12-12-2022
 • Sửa xong: 27-03-2023
 • Chấp nhận: 11-04-2023
 • Ngày đăng: 30-04-2023
Trang: 1 - 9
Lượt xem: 403
Lượt tải: 28
Yêu thích: , Số lượt: 0
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Tình hình diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất khu vực thành phố Đà Nẵng chịu tác động rất lớn bởi công tác quy hoạch đô thị và khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Bài báo đưa ra các số liệu nghiên cứu về đặc điểm thủy địa hóa và thành phần đồng vị bền δ2H và δ18O từ đó xác định nguồn gốc của nước dưới đất trong các tầng chứa nước lỗ hổng khu vực ven biển thành phố Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất. Mối quan hệ giữa δ2H và δ18O cho thấy nước vào mùa mưa, dưới đất các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ khu vực ven biển thành phố Đà Nẵng có thành phần đồng vị tương đồng với nước khí tượng khu vực và không có pha trộn với nước biển, nguồn bổ cập chính cho tầng chứa nước là nước mưa. Mùa khô, δ 18O trong nước bị cạn kiệt nhưng δ 2H lại có xu hướng được làm giàu do nguồn bổ cập cho nước dưới đất từ các tầng chứa nước ven rìa có cao độ tuyệt đối mực nước lớn hơn, ngoài ra còn có thể ảnh hưởng bởi quá trình trao đổi sinh học với nước rỉ thải. Nước mặn trong tầng này có xu hướng được rửa mặn bởi nước mưa dẫn đến hiện tượng nhạt hóa và diện tích nước mặn trong tầng chứa nước đang dần thu hẹp. Những kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng phương án khai thác nước dưới đất hợp lý đáp ứng nhu cầu sử dụng nước đồng thời kiểm soát xâm nhập mặn cho nước dưới đất.

Trích dẫn
Nguyễn Bách Thảo, Đặng Đức Nhận và Đào Đức Bằng, 2023. Đặc điểm thủy địa hóa và thành phần đồng vị bền d2H và d18O trong nghiên cứu xâm nhập mặn các tầng chứa nước lỗ hổng khu vực ven biển Thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 64, kỳ 2, tr. 1-9.
Tài liệu tham khảo

Adriano, M, Nguyen, B. T.,and Olivier, B. (2016). Using radon-222 to study coastal groundwater/surface-water interaction in the Crau coastal aquifer (southeastern France). Hydrogeology Journal, 24, 1775-1789.

Blound, C. W., Price L. C. (1982). Solubility of methane in water. A laboratory study. Final Report for the period from Apr 1, 1978 to 30 Jun, 1982. Dept of Geology, Idaho State University. Report No. DOE/ET/12145-1.

Clark, I. D. and Fritz, P. (2013). Environmental Isotopes in Hydrogeology. Lewis Publisher, CRC Press.

Craig, H. (1961). Isotopic Variations in Meteoric Waters. Science.(1961). 133(3465): p. 1702-1703.

Đỗ, C. D., Phạm, Q. N.(2002). Báo cáo Đề tài Dự báo quy hoạch khai thác bền vững nguồn nước ngầm thành phố Đà Nẵng trên cơ sở điều tra chất lượng, trữ lượng, hiện trạng ô nhiễm và khả năng tự bảo vệ nước dưới đất. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng.

Ghassemi, F., Jakeman, A. J., and Nix, H. A. (1995). Salinization of land and water resources. CAB International. Wallingford, UK.

Hackley, K. C., Liu, C. L., and Coleman, D. D. (1996). Environmental isotope characteristics of landfill leachates and gases. GroundWater, 34(5). 827-836.

Hoang, H. V., Nguyen, L. V., Dang, N. D., Wagner, F., and Pham, N. Q. (2018). Hydro-geochemical characteristics of the groundwater resources in the southern part of the Red River’s Delta plain, Vietnam. Environmental earth sciences, 77, 1-21. doi https://doi.org/10.1007/s12665 -018-7857-9.

IAEA, (2002). Water and environment newsletter of the Isotope Hydrology Section. International Atomic Energy Agency (No. 16, Nov. 2002).

QCVN 09: 2015/BTNMT. (2015). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, 2015.

Nguyễn, B. T., Cao, V. A., Nguyễn, D. T., Hoàng, T. S., and Nguyễn, V. D. (2018). Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng, giải pháp khai thác hợp lý. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 10-20.

Nguyen, B. T., and Thi, V. L. K. (2023). Integrated SWAT-MODFLOW model to study saltwater intrusion in Da Nang coastal city. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1071, No. 1, p. 012037). IOP Publishing. DOI:10.1088/1755-1315/1071/ 1/012037.

Shi, H., and Singh, A. (2003). Status and interconnections of selected environmental issues in the global coastal zones. AMBIO. A Journal of the Human Environment, 32(2), 145-152.

Tweed, S., Leblanc, M., Cartwright, I., Bass, A., Travi, Y., Marc, V.,... and Kumar, U. S. (2019). Stable Isotopes of Water in Hydrogeology. Encyclopedia of Water, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken. NJ, USA. 1-10.