Đo và giám sát tự động điện trở cách điện các mạng điện hỗn hợp xoay chiều/một chiều cách ly với đất (AC/DC-IT)

  • Cơ quan:
    1 Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
    2 Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam
  • Từ khóa: Chỉnh lưu điôt, Điện trở cách điện, Giám sát tự động, Mạng cách ly.
  • Nhận bài: 15-08-2021
  • Chấp nhận: 02-01-2022
  • Đăng online: 30-04-2022
Trang: 80 - 88
Lượt xem: 232

Tóm tắt:

Ở những nơi có nguy cơ điện giật cao như mỏ hầm lò, thiết bị y tế nối trực tiếp với bệnh nhân, những hệ thống cung cấp điện không nối đất có thể được sử dụng để giảm thiểu dòng điện rò xuống đất. Trong các mạng hỗn hợp xoay chiều/một chiều cách ly với đất (AC/DC-IT) bao gồm phần mạch xoay chiều và một chiều, phần mạch xoay chiều của hệ thống được nối với phần mạch một chiều thông qua các van chỉnh lưu. Sự chuyển mạch của các van gây ra sự thay đổi theo chu kỳ cấu hình của toàn bộ mạng có liên kết với nhau về điện. Một đặc tính khác biệt của hệ thống xoay chiều/một chiều cách ly là điện áp giữa tất cả các điểm của phần mạch xoay chiều và đất có thể có giá trị trung bình khác không. Tham số đặc trưng này có thể được sử dụng làm tín hiệu để xác định lỗi và vị trí chạm đất hay suy giảm điện trở cách điện. Tuy nhiên, nó cũng làm ảnh hưởng đến kết quả đo điện trở cách điện tương đương của mạng khi sử dụng nguồn đo một chiều để kiểm tra cách điện. Bài báo trình bày một giải pháp để loại bỏ ảnh hưởng đó và đề xuất một mô hình thiết bị đo và giám sát điện trở cách điện. Kết quả nghiên cứu này có thể áp dụng trong việc thiết kế, chế tạo các thiết bị đo và giám sát tự động điện trở cách điện các mạng hỗn hợp xoay chiều/một chiều cách ly.

Trích dẫn
Kim Thị Cẩm Ánh, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ và Nguyễn Văn Quân, 2022. Đo và giám sát tự động điện trở cách điện các mạng điện hỗn hợp xoay chiều/một chiều cách ly với đất (AC/DC-IT), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 63, kỳ 2, tr. 80-88.
Tài liệu tham khảo

[1]. Artemiev A.V., Vorobiev V.V, Gorscov A.A., Peretrexov V.X. (2015). Các phương pháp tự động kiểm tra điện trở cách điện mạng điện đôi có trung tính cách ly. Tạp chí Công nghệ thông minh hàng hải, số 3(29) T.1 2015 www.morintex.ru ISSN 2073-7173, tr. 128-133. (bản Tiếng Nga)

[2]. Kim Ngọc Linh (2021). Điều kiện sử dụng an toàn thiết bị bảo vệ rò điện dùng dòng đo 1 chiều trong các mạng điện mỏ hỗn hợp. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4+5+6-2021, tr. 54-58.

[3]. Olszowiec P. (2013). Application of network voltages to insulation monitoring in unearthed AC circuits with rectifiers. PAK, vol 59, 12/1013, pp.1252-1255.

[4]. Olszowiec P. (2014a). Insulation measurement and supervision in live AC and DC unearthed systems. Second edition, Springer International Publishing Switzerland, 182pp.

[5]. Olszowiec P. (2014b). Unconventional methods of analysing diode rectifiers with asymmetrical supply. Computational problems electrical engineering, vol 4, No 2, pp. 33-36.

[6]. Olszowiec P. (2016a). Modifications of diode rectifier circuits for continuous insulation measurement in live AC it networks. UDC, 621.317, pp. 43-46. DOI:10.20998/2074-272X.2016.2.08,

[7]. Olszowiec P. (2016b). Kiểm tra cách điện của mạng có điện áp bằng các phương pháp hai vôn kế và ba vôn kế. UDC, 621.317, tr.64-67. DOI:10.20998/2074-72X.2016.5.11, (bản tiếng Nga)

[8]. Olszowiec P. (2017). Voltages and currents in output of three - phase diode rectifiers. Riga technical university, Power and electrical engineering, 2017, vol 34, pp. 25-29.

Các bài báo khác