Minh giải số liệu khai thác thử giếng khí có hàm lượng CO2 cao trong tầng chứa đá vôi bể Sông Hồng

  • Cơ quan:
    Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Việt Nam
  • Từ khóa: Đá vôi, Khai thác thử vỉa, Khí thiên nhiên có hàm lượng CO2 cao, Vỉa chứa.
  • Nhận bài: 05-09-2021
  • Chấp nhận: 27-12-2021
  • Đăng online: 28-02-2022
Trang: 40 - 52
Lượt xem: 363

Tóm tắt:

Công tác đánh giá tính chất của vỉa chứa đối tượng đá vôi chứa khí có hàm lượng carbon dioxit (CO2) đối mặt nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy kết quả minh giải có sự khác biệt so với thử giếng khí thông thường do: có sự chuyển pha khí - lỏng của hỗn hợp; nhiễu, tăng/giảm bất thường áp suất và nhiệt độ khi khai thác… Những biểu hiện bất thường này đều liên quan trực tiếp đến tính đặc thù của CO2 với khả năng chịu nén tốt hơn khí tự nhiên, có thể thay đổi lớn về tỷ trọng và có thể đạt tới trạng thái siêu tới hạn nặng ngang chất lỏng, chuyển đổi pha rắn, lỏng, khí ngay cả khi áp suất - nhiệt độ biến thiên trong khoảng hẹp. Trong quá trình thử vỉa các giếng khí có hàm lượng CO2 cao, hiện tượng áp suất bị giảm trong quá trình đo hồi phục áp suất hay xảy ra, dẫn đến việc phân tích thông số vỉa theo phương pháp phân tích phục hồi áp suất thông thường không khả thi. Nội dung bài báo hướng đến việc nghiên cứu ứng dụng phương pháp minh giải số liệu thử giếng trong giai đoạn giảm áp khi khai thác thử nhiều cấp lưu lượng để có thể đánh giá chính xác hơn các thông số vỉa chứa, giảm thiểu rủi ro trong công tác thiết kế phương án phát triển mỏ, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trích dẫn
Nguyễn Hải An và Nguyễn Hoàng Đức, 2022. Minh giải số liệu khai thác thử giếng khí có hàm lượng CO2 cao trong tầng chứa đá vôi bể Sông Hồng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 63, kỳ 1, tr. 40-52.
Tài liệu tham khảo

[1]. Amanat U. Chaudhry, (2003). Gas Well Testing Handbook. Elsevier Science. Texas. 150 - 160.

[2]. Hegeman P. S., Hallford D. L. and Joseph J. A., (1993). Well - Test Analysis With Changing Wellbore Storage. SPE Formation Engineering 8. 201 - 207.

[3]. Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Ngọc, Cù Minh Hoàng, Lê Hải An, Hoàng Ngọc Đang, (2016). Sinh địa tầng trầm tích carbonate hệ tầng Tri Tôn, Nam bể Sông Hồng. Tạp chí Dầu khí số 7. 40 - 47.

[4]. Lê Xuân Lân, Ngô Hữu Hải, Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh, Lê Huy Hoàng, (2017). Công nghệ mỏ Dầu khí. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 297 - 311.

[5]. Stegemeier G. L., Matthews C. S., (1958). A study of anomalous pressure build - up behavior. Society of Petroleum Engineers. 1 - 3.

[6]. Xu J. Q., Weir G., Paterson L., Black I., Sharma S. (2007). A case study of a carbon dioxide well test. Journal of the Australian Petroleum Production & Exploration Association (APPEA). vol 47. 239 - 249.