Ứng dụng công nghệ GIS xác định giá đất khu vực Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

 • Cơ quan:
  1 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, TP. Hồ Chí Minh , Việt Nam
  2 Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Việt Nam
  3 Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường và phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, Việt Nam
  4 Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, Việt Nam
 • Từ khóa: Giá đất,GIS,TP Hồ Chí Minh.
 • Nhận bài: 25-04-2021
 • Chấp nhận: 08-07-2021
 • Đăng online: 31-08-2021
Trang: 48 - 56
Lượt xem: 270

Tóm tắt:

Xác định giá đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý đất đai. Giá đất thực tế và những biến động về giá đất thể hiện rõ trong thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản (BĐS) có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nước ta. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi dân số ngày một tăng, kéo theo nhu cầu nhà ở tăng và tập trung ở các thành phố lớn, làm cho nhu cầu thông tin về đất đai, đặc biệt là giá đất luôn được người dân quan tâm. Trong khi đó, thông tin về BĐS luôn thiếu và chưa đáng tin cậy. Để thị trường BĐS phát triển tốt thì yêu cầu thông tin phải rõ ràng, đầy đủ và minh bạch. Bản đồ vùng giá đất giúp các nhà nước quản lý đất đai một cách hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đó. Đồng thời bản đồ vùng giá đất còn giúp những người dân - người tham gia thị trường BĐS nắm được những thông tin đáng tin cậy nhất về giá đất. Bài báo sử dụng công nghệ GIS để xác định giá đất theo thông tin giá thị trường đã thu thập được tại Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trích dẫn
Hoàng Hữu Đức, Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Hoàng Phi, Dương Quốc Hải, Lưu Hoàng Huynh, Khuất Duy Cường và Nguyễn Thành Hiếu, 2021. Ứng dụng công nghệ GIS xác định giá đất khu vực Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh (in Vietnamese), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 4, tr. 48-56.
Tài liệu tham khảo

[1]. Atansah Sembiring, Nazaruddin Matondang, Sugiharto Pujangkoro, (2019). Analysis of Factors Affecting Housing Property Values Simple Type at Davarel Green Village Housing. IOSR Journal of Business and Management (IOSR - JBM) e - ISSN: 2278 - 487X, p - ISSN: 2319 - 7668. Volume 21, Issue 5. Ser. IX (May. 2019), 88 - 92.

[2]. Hermawan, A., & Syahbana, J., (2015). Pemetaan Perkembangan Perhotelan Di Pusat Perdagangan Dan Jasa Kota Semarang Dengan Sistem Informasi Geografis. Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning, 2(1), 38 - 50. [CrossRef].

[3]. Trịnh Lữu Liên, (2014). Kỹ thuật xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai phục vụ định giá đất, trên cơ sở dữ liệu địa chính, công nghệ GIS và ảnh viễn thám. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. 120(06): 127 - 132.

[4]. Paul B. Downing, (1973). Factors Affecting Commercial Land Values: An Empirical Study of Milwaukee, Wisconsin. Land Economics, Vol. 49, No. 1, 44 - 56 (13 pages).

[5]. Aliyu Ahmad Aliyu, Abdu Ibrahim Garkuwa, Ibrahim Suma Singhry and Haruna Adamu, (2016). Impacr of school accessiblity on residential property values: evidence from existing frontier of knowlodge. The acadamic conference of berkeley research and publications international on exploring sub-sahara Afican Resources of Sustainable Development in the Milennium, Vol.3 No.4.

[6]. Ryan Rivas, Dinesh Patil, Vagelis Hristidis, Joseph R.Barr and Narayanan Srinivasan, (2019). The impact of colleges and hospitals to local real estate markets. Journal of Big Data. Vol.6, No.7. 1:24.

[7]. Waddell P, Berry BJ, Hoch I., (1993). Residential property values in a multinodal urban area: new evidence on the implicit price of location. J Real Estate Finan Econ, 7(2):117–41.

[8]. Turner J., (2017). The impact of walkability on home values: fndings from neighborhoods in three Bay Area cities. Digital Commons @ Cal Poly. 2017. http://digitalcommons.calpoly.edu /cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context=crpsp. Accessed Sept 2017.

[9]. Oni Ayotunde Olawande, Oluwatayo Adedapo and DurodolaDaniel O., (2012). European Scientific Journal December edition vol.8, No.28 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431

[10]. Van Praag B., Baarsma B. E., (2001). The shadow price of aircraft noise nuisance Tinbergen Institute Discussion Paper, No. 01-010/3.

[11]. Ozdenerol E., Huang Y., Javadnejad F., Antipova A., (2015). The impact of trafc noise on housing values. J Real Estate Pract Educ.;18(1):35–54