Ứng dụng phương pháp ước lượng vững theo phương sai hậu nghiệm phát hiện sai số thô trong lưới khống chế trắc địa

  • Cơ quan:
    Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, Việt Nam
  • Từ khóa: Lưới thi công,Phương sai hậu nghiệm,Sai số thô,Ước lượng vững.
  • Nhận bài: 19-01-2021
  • Chấp nhận: 17-03-2021
  • Đăng online: 30-04-2021
Trang: 57 - 64
Lượt xem: 291

Tóm tắt:

Sai số thô nếu tồn tại trong tập số liệu đo ngoại nghiệp thì sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả sau bình sai và lượng chuyển dịch của các điểm quan trắc, từ đó dẫn đến nhận định và kết luận không đúng về chuyển dịch của công trình. Phương pháp ước lượng theo phương sai hậu nghiệm phát hiện sai số thô dựa trên nguyên lý thay thế chọn trọng số ước lượng vững, đây là một phương pháp khác ước lượng thống kê số bình phương nhỏ nhất nhằm vào trị đo có chứa sai số thô khi trị đo này được đưa vào mô hình ngẫu nhiên của bài toán bình sai. Thông qua xử lý số liệu lưới thi công thủy điện Sơn La, kết quả tính toán chứng tỏ phương pháp này có hiệu quả tốt, ngoài khả năng xác định được trị đo có chứa sai số thô, còn có thể xác định gần chính xác giá trị của sai số thô có trong trị đo, hơn nữa xác định được không chỉ một mà nhiều sai số thô trong tập trị đo.

Trích dẫn
Phạm Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Thanh, 2021. Ứng dụng phương pháp ước lượng vững theo phương sai hậu nghiệm phát hiện sai số thô trong lưới khống chế trắc địa (in Vietnamese), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 2, tr. 57-64.
Tài liệu tham khảo

[1]. Baselga, S., (2007). Global optimization solution of robust estimation. Journal of Surveying Engineering-ASCE, 133(3).

[2]. Guo, J., Ou, J., Wang, H., (2010). Robust estimation for correlated observations: Two local sensitivity-based downweighting strategies. J. Geod. 84, 243-250.

[3]. Li Deren, Yuan Xiuli, (2012). Error Processing and Reliability Theory. Wuhan university Press, tiếng Trung Quốc.

[4]. Luu Anh Tuan, Le Ngoc Giang, (2016). Application of robust estimation in geodetic network. International symposium on geo-spatial and mobile mapping technologies and summer school for mobile mapping technology, 213-218.

[5]. Quoc Khanh Pham, (2016). Research into method used for detecting geodetic non-random errors based on adjustment canculus. International symposium on geo-spatial and mobile mapping technologies and summer school for mobile mapping technology, 55-59.

[6]. Wang Xinzhou, Tao Benzao,Qiu Weining, Yao Yibin, (2006). Advanced surveying adjustment. Surveying and Mapping Publishing House, tiếng Trung Quốc.

[7]. Wang, Y, Zhu, X. X., (2016). Robust Estimators for Multipass SAR Interferometry. IEEE Trans. Geosci. Remote. Sens. 54, 968-980.

[8]. Yang Yuanxi, Xu Tianhe, Song Lijie, (2005). Robust estimation of variance components with application in global positioning system network adjustment. Journal of Surveying Engineering, 131(4).

[9]. Yetkin, M., (2018). Application of robust estimation in geodesy using the harmony search algorithm. J. Spat. Sci., 63, 63-73.

[10]. Yetkin, M., Berber, M., (2014). Implementation of robust estimation in GPS networks using the Artificial Bee Colony algorithm. Earth Sci. Inform. 7, 39-46.