Nghiên cứu dự báo độ lún mặt đất khi thi công hai đường hầm song song trong đô thị bằng máy khiên đào

  • Cơ quan:
    Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Từ khóa: Độ lún mặt đất,Đường hầm, Máy khiên đào, Phương pháp phần tử hữu hạn.
  • Nhận bài: 10-09-2020
  • Chấp nhận: 20-01-2021
  • Đăng online: 30-04-2021
Trang: 47 - 56
Lượt xem: 366

Tóm tắt:

Công tác xây dựng đường hầm trong đô thị đang rất phát triển để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của vấn đề giao thông vận tải. Có nhiều đường hầm trong đô thị được bố trí nằm nông, thi công trong đất yếu. Các đường hầm tàu điện ngầm trong đô thị thường xây dựng dưới dạng hai đường hầm song song nằm gần nhau, nên khi thi công có thể dẫn đến hiện tượng lún mặt đất, phá hủy các công trình trên mặt đất hoặc ảnh hưởng đến độ ổn định của chính các đường hầm. Máy khiên đào thường được sử dụng để thi công đường hầm trong đô thị vì công nghệ thi công có thể giảm thiểu độ lún mặt đất hay giảm thiểu tác động đến các công trình trên mặt đất. Bài báo sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm Abaqus-3D để mô phỏng và phân tích dự báo độ lún mặt đất khi thi công hai đường hầm song song. Kết quả tính toán đối với đường hầm trong điều kiện phân tích, tác động từ công tác thi công đường hầm bên trái gây ra độ lún mặt đất có giá trị lớn nhất là 22÷24 mm và sau khi thi công cả hai đường hầm thì gây ra độ lún mặt đất có giá trị lớn nhất là 33÷35 mm.

Trích dẫn
Đỗ Ngọc Thái và Nguyễn Đức Trường, 2021. Nghiên cứu dự báo độ lún mặt đất khi thi công hai đường hầm song song trong đô thị bằng máy khiên đào (in Vietnamese), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 2, tr. 47-56.
Tài liệu tham khảo

[1]. Abaqus Inc, (2012). “Abaqus User's Manual.” Version 6.12. SIMULIA. 2012. – 773p.

[2]. Divall, S. and Goodey, R.J. (2012). Apparatus for centrifuge modelling of twin-tunnel construction. International journal of physical modelling in geotechnics, 12(3), pp. 102-111.

[3]. Do Ngoc Thai and Protosenya, A. G., (2017). The effect of tunnel face support pressure on ground surface settlement in urban areas due to shield tunnelling. Geo - Spatial Technologies and Earth resources(ISM - 2017), pp. 415- 420.

[4]. Design report technical design, (2012). Project: Hanoi pilot light metro line section Nhon - Hanoi railway station, package: underground section – line and stations package number: HPLMLP/CP-03 evalutation of the potential effects induced by tunnels and stations excavations in Hanoi/ project implementation consultant: systra s.a, Hanoi, Vietnam, november 2012. – 45p.

[5]. Geotechnical interpretative report underground section - Design report technical design, (2012).Project: Hanoi pilot light metro line 03 Section Nhon - Hanoi Railway station. Hanoi, Vietnam. 2012. – 113p.

[6]. O’Reilly, M.P. and New, B.M. (1982). Settlements above tunnels in the UK - their magnitude and prediction. Tunnelling 82, pp. 173-181.

[7]. Peck, R.B. (1969). Deep excavations and tunnelling in soft ground. In: Proc. 7th ICSMFE, State-of-the-art Volume, Mexico City. Mexico: Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, pp. 225-290.

[8]. Schmidt, B., (1974). Prediction of Settlements Due To Tunnelling in Soil: Three Case Histories, Proceedings, Rapid Excavation and Tunnelling Conference, V2, pp. 1179- 1199..

[9]. Protosenya, A. G. , Belyakov, N. A. , Do Ngoc Thai, (2015). The development of prediction method of earth pressure balance and earth surface settlement during tunneling with mechanized tunnel boring machines. Proceedings of the mining institute 211, pp. 53 - 63.

[10]. Võ Trọng Hùng, Phùng Mạnh Đắc, (2005). Cơ học đá ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật. Hà Nội. 2005. – 463 p.

[11]. Đỗ Ngọc Anh, (2016). Quy trình mới dự báo lún mặt đất phía trên hai đường hầm nằm nông trong đất mềm. Tuyển tập các công trình khoa học Kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ, 06-2016. 32-41.

[12]. Đỗ Ngọc Thái, (2019). Phương pháp dự báo độ lún mặt đất khi xây dựng đường hầm thành phố bằng máy khiên đào. Tạp Chí Công nghiệp mỏ, số 3 năm 2019. 55-60.

[13]. Đỗ Ngọc Thái, Đặng Văn Kiên, (2019). Phân tích ổn định bề mặt gương đào khi xây dựng đường hầm trong điều kiện đất đá yếu bằng máy khiên đào. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Tập 60, kỳ 1, năm 2019. 1-6.